วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563

คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน

โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Loading...