วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

เทคนิคเรียนออนไลน์ให้ได้ผลดี

07 พ.ค. 2020
1174

เทคนิคเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในเวลานี้ การเรียนออนไลน์ต้องพร้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารเวลา การมีระเบียบวินัย การทำงานตามที่คุณครูได้มอบหมาย เราต้องจริงจังเป็นอย่างมาก ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป ให้จริงจังกับการเรียน เราขอแนะนำ

การบริหารเวลา มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนออนไลน์ การจัดการสภาวะแวดล้อมระหว่างเรียนออนไลน์ การที่เราจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนออนไลน์ การแบ่งเวลาพักผ่อนหย่อนใจ การพักสายตา ออกจากคอมพิวเตอร์ การที่เราดูหน้าจอทั้งวันอาจจะทำให้สายตาของเรามีปัญหาได้

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ควรคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย เนื่องด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการปรับเนื้อหาเดิมสู่รูปแบบใหม่ จำเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายที่พร้อมและสมบูรณ์ เพื่อให้ได้บทเรียนดิจิตอลที่มีคุณภาพ และทันต่อความต้องการเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกช่วงเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีปัญหาในด้านนี้มาก โดยเฉพาะในเขตนอกเมืองใหญ่

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอน ต้องมีความรู้และทักษะทั้งด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพอสมควร โดยเฉพาะผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะอื่น ๆ ประกอบ เพื่อสร้างเว็บไซต์การสอนที่น่าสนใจให้กับผู้เรียน

3. ความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทั้งทางจิตใจ และความรู้ คือ จะต้องยอมรับในเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ยอมรับการเรียนด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรู้ใหม่ ๆ

4. ความพร้อมของผู้สอน ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้แนะนำ มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้กระตุ้นการทำกิจกรรม เตรียมเนื้อหาและแหล่งค้นคว้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งความพร้อมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตบทเรียนออนไลน์ และการเผยแพร่บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5. เนื้อหาบทเรียนจะต้องเหมาะสม กับผู้เรียนให้มากกลุ่มที่สุด มีหลากหลายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาและเหมาะสมกับความพร้อมของเทคโนโลยี การลำดับเนื้อหาไม่ซับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดความสับสน ระบุแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]