วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง
ก. ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ
ข. มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
ค. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
ง. เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง

2. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ต้องใช้ตัวอินเทอร์พรีเตอร์เป็นตัวแปลภาษา
ก. ภาษา Basic
ข. ภาษาปาสคาล
ค. ภาษาซี
ง. ภาษาฟอร์แทน

3. โปรแกรมแอสเซมเบอร์คืออะไร
ก. ตัวแปลภาษา Basic
ข. ตัวแปลภาษาซี
ค. ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดจัดว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบ
ก.โปรแกรมฆ่าไวรัส
ข. โปรแกรม Windows
ค.โปรแกรมพิมพ์รายงาน
ง. โปรแกรมภาษา

5. จุดประสงค์ของตัวแปลภาษาคืออะไร
ก. ตรวจสอบการทำงานของระบบ
ข. ใช้แปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ค. แปลโปรแกรมต้นฉบับให้ทำงานได้             
ง. ใช้แปลคำศัพท์

6. ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีจะต้องเก็บโปรแกรมต้นฉบับเป็นนามสกุลอะไร
ก. .OBJ
ข. .BAS
ค. .C
ง. .CPP

7. เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมจะต้องทำสิ่งใดก่อน
ก. วิเคราะห์ปัญหา
ข. เขียนซูโดโค้ด
ค. เขียนโปรแกรม
ง. เลือกภาษาที่ต้องใช้เขียน

8. โปรแกรมดูภาพยนตร์จัดว่าเป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ง. ซอฟต์แวร์ภาษา

9. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
ก. คอมไพล์เลอร์
ข. อินเทอร์พรีเตอร์
ค. แอสเซมเบอร์
ง. รันไทม์

10. ถ้าหากเขียนโปรแกรมสำหรับงานคำนวณ แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามต้องการ
ข้อผิดพลาดนี้เรียกว่าอะไร

ก. bug
ข. syntax error
ค. logic error
ง. coding error

11. คำว่าอะไรที่ทุกโปรแกรมในภาษาซีจะต้องมี
ก. int
ข. main
ค. var
ง. printf

12. คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมภาษาซีจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายใด
ก. ( )
ข. [  ]
ค. {  }
ง. /*  */

13. การใช้ฟังก์ชั่น printf() ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. printf(“THAILND”);       
ข. printf(“12345”);
ค. printf(“5 + 2 = %d”,5+2);
ง. printf(‘COMPUTER’);

14. ข้อใดใช้ฟังก์ชั่น scanf() ได้ถูกต้อง
ก. scanf(“%d\n”,x)
ข. scanf(“%d”,&x);
ค. scanf(“%d”,x);
ง. scanf(“%d,x”);

15. ถ้าหาก x มีค่าเท่ากับ 23.1234 และมีการทำคำสั่งต่อไปนี้ printf(“%1.2f”,x);   ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับข้อใด
ก. 2.31234
ข. 23.1234
ค. 23.12
ง. 2.31

16. ข้อใดใช้ฟังก์ชั่น printf() ในการแสดงผลบวกของตัวแปร x กับตัวแปร y ได้ถูกต้อง
ก. printf(“%d + %d = %d”, x, y, x+y);
ข. printf(“x + y = %d”, x+y);
ค. printf(“x + y = x+y\n”, x, y, x+y);
ง. printf(“x + y = “, x+y);

17. ถ้าหากตัวแปร x เป็นตัวแปรประเภท int การกำหนดค่าให้กับตัวแปร x ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. x := 8;
ข. x = 8+2;
ค. x = 2-8;
ง. x = 31;                 

18. ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชั่น printf() แสดงผลเป็นตัวอักขระ จะต้องใช้รหัสควบคุมตัวใด
ก. %f
ข. %x
ค. %s
ง. %c

19. ถ้าต้องการให้มีเสียง beep ออกทางลำโพง จะต้องใช้รหัสควบคุมใดในฟังก์ชั่น printf()
ก. \a
ข. \*
ค. \beep
ง. ไม่มีข้อถูก

20. ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในการเขียนโปรแกรม
ก. #define
ข. #include
ค. {  }
ง. main( )

21. ข้อมูลประเภทใดไม่เป็นอักขระในภาษาซี
ก. ‘C’
ข. “M”
ค. ‘  ‘
ง. ‘?’

22. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบ integer
ก. -320
ข. –31.80
ค. +45
ง. 1456

23. ถ้าประกาศตัวแปรเป็น  char  name[5];  ข้อมูลใดไม่สามารถเก็บในตัวแปร
ก. name ได้name = “1234”
ข. name = COMPUTER
ค. name = ”  “
ง. name = “A”

24. ชื่อใดไม่สามารถนำมาประกาศเป็นตัวแปรได้
ก. num_2
ข. _num_2
ค. num 2
ง. _num2  

25. ถ้าหากตัวแปร a มีเลขจำนวนเต็มอยู่ ถ้าหากต้องการเพิ่ม a อีก 1 ค่าจะทำอย่างไร
ก. a++;
ข. ++a;
ค. a+=1;
ง. ถูกทุกข้อ      

26. จงหาคำตอบของนิพจน์ (7%2) + (8%5)%10
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6

27. ตัวดำเนินการใดไม่ใช่ตัวดำเนินการทางตรรก
ก. > 
ข. =
ค. >=
ง. !=

28. การเลือกทำแบบทางเดียวควรใช้คำสั่งใด
ก. if ไม่มี else
ข. if แบบมี else
ค. if..else และ switch
ง. switch

29. การเขียนประโยคใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ if ได้
ก. m = 4.5;
ข. x == 8;
ค. ‘A’ > ‘B’
ง. C > D;

30. ประโยคในข้อใด เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปร x อยู่ในช่วงตั้งแต่ 20 ถึง 30
ก. if((x >= 20) && (x <= 30))
ข. if((x >= 20)||(x <= 30))
ค. if(20 < x <30)
ง. if((x <= 10)&&(x >= 20))

31. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ทราบจำนวนครั้งในการทำซ้ำแน่นอน
ก. REPEAT
ข. for
ค. while
ง. do..while

32. ค่าเงื่อนไขในลูปแบบ for ใช้สำหรับทำสิ่งใด
ก. กำหนดนิพจน์หรือเงื่อนไข
ข. กำหนดค่าเริ่มต้น
ค. ลดค่าตัวแปร
ง. เพิ่มค่าตัวแปร

33. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ต้องทำสเตตเมนต์ในลูปแน่ ๆ 
ก. for
ข. while
ค. do..while
ง. ถูกทุกข้อ

34. ฟังก์ชั่นใดที่สามารถใช้หยุดการทำซ้ำได้
ก. stop
ข. break
ค. delay
ง. ถูกทุกข้อ

35. ถ้าหากเขียนชุดคำสั่งต่อไปนี้     for(i=1; i<10; i++)   printf(“GO”);     อยากทราบว่าจะพิมพ์คำว่า GO กี่ครั้ง
ก. 8  ครั้ง
ข. 9 ครั้ง
ค. 10  ครั้ง
ง. 11 ครั้ง

36. ฟังก์ชั่นใดที่สามารถทำให้ออกจากการทำลูปได้
ก. break
ข. continue
ค. case
ง. goto

37. ลูปประเภทใดที่ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำในลูป
ก. do…while
ข. do…while และ for
ค. for
ง. for และ while

38. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูปแบบ for
ก. สามารถเพิ่มค่าหรือลดค่าได้
ข. สามารถเพิ่มค่าตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันได้
ค. ตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำในลูป
ง. ไม่มีข้อถูก

39. ถ้าหากเขียนคำสั่งต่อไปนี้จะทำซ้ำกี่ครั้ง       for (i = 0; i > 10; i+2)   printf(“GO”);
ก. 0 ครั้ง
ข. 10 ครั้ง
ค.5 ครั้ง
ง. ไม่มีข้อถูก

40. ในการเขียนโปรแกรมที่มีการออกแบบเมนูเลือกทำนิยมใช้ลูปแบบใด
ก. do..while
ข. for
ค. while
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

41. ข้อใดใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้
ก. ซูโดโค้ด
ข. ผังงาน
ค. อิดิเตอร์
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข

42. รูปแบบทั่วไปของการเขียนอัลกอริทึมคือข้อใด
ก. ไม่ใช้คำเฉพาะ
ข. เริ่มต้นด้วยชื่ออัลกอริทึม
ค. ใช้ภาพสัญลักษณ์ในการเขียน
ง. ไม่มีหมายเลขบรรทัด

43. ผังงานแบบมีทางเลือก จะใช้ผลลัพธ์ในการเปรียบเทียบลักษณะในการเลือกทำงาน
ก. เปรียบเทียบว่าเป็น 1 หรือ 0
ข. เปรียบเทียบว่าเป็นจริงหรือเท็จ
ค. เปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
ง. ถูกทุกข้อ

44. การเขียนโปรแกรมตัดเกรดควรใช้ผังงานประเภทใด
ก. ผังงานแบบลำดับ
ข. ผังงานแบบทำซ้ำ
ค. ผังงานแบบมีการเลือก
ง. ผังงานแบบทำซ้ำจนเงื่อนไขเป็นจริง       

45. ผังงานระบบใช้ในงานแบบใด
ก. การนำข้อมูลเข้ามาประมวลผล
ข. การอธิบายภาพรวมของการประมวลผล
ค. การแสดงลำดับการคำนวณ
ง. แสดงการทำงานของโปรแกรม

46. ชื่อใดไม่สามารถนำมาประกาศเป็นตัวแปรได้
ก. num_2
ข. _num_2
ค. num 2
ง. _num2

47. ข้อใดเป็นตัวแปรที่ไม่เหมาะสม   ถ้าหากในภาษาซีกำหนดให้ a = 20.2, b = 120 และ c = 300
ก. float  a;
ข. char  c;
ค. int b;
ง. ไม่มีข้อถูก

48. จงหาคำตอบของนิพจน์ (7%2) + (8%5)%10
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6

49. ถ้าหากต้องการตรวจสอบคะแนนที่อยู่ในตัวแปร mark ว่า   ถ้าหากคะแนนเกิน 80 ให้แจ้งว่าได้เกรด A จะต้องเขียนอย่างไร
ก. if((mark > 80) && (mark <= 100)  printf(“A”);
ข. if(mark > 80); prinf(“A”);
ค. if(80 < mark <= 100) printf(“A”);
ง. if(mark > 80) printf(‘A’);

50. ถ้าหากเขียนชุดคำสั่งต่อไปนี้    for(i=1; i<10; i++)   printf(“GO”);   อยากทราบว่าจะพิมพ์คำว่า GO กี่ครั้ง
ก. 8  ครั้ง
ข. 9 ครั้ง
ค. 10  ครั้ง
ง. 11 ครั้ง

Loading...