วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ชุดวิชาลูกเสือ กศน.

ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค22021 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษากาศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค22021 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย และชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ พัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ สร้างความสามัคคี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถดำรงตน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อประกอบการนำเสนอเนื้อหา รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่าต่อไป

ดาวน์โหลด http://lpa.nfe.go.th/nfecenter/group/03/documents/Sสค22021.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

[…] ชุดวิชาลูกเสือ กศน. […]