ข้อสอบลูกเสือ กศน. สค 22021

ข้อสอบลูกเสือ กศน. สค 22021

 1. ข้อใดไม่ใช่คำปฏิญาณของลูกเสือ
  ก. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
  ข. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
  ค. ข้าจะประพฤติชอบด้วยกาย วาจาใจ
  ง. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. ข้อใดคือวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
  ก. 1 มกราคม พ.ศ. 2420
  ข. 1 มกราคม พ.ศ. 2421
  ค. 1 มกราคม พ.ศ. 2422
  ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2423
 3. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อใด
  ก. 22 ตุลาคม พ.ศ. 2453
  ข. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
  ค. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2453
  ง. 25 ตุลาคม พ.ศ. 2453
 4. กองลูกเสือกองแรกของโลกตั้งขึ้นที่ประเทศใด
  ก. ประเทศอังกฤษ
  ข. ประเทศรัสเซีย
  ค. ประเทศฝรั่งเศส
  ง. ประเทศฮอลันดา
 5. ในการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 1 บี.พี. ได้รับการยกย่องและแต่งตั้งให้รับตำแหน่งใด
  ก. ประมุขของคณะลูกเสือโลก
  ข. ผู้แทนคณะลูกเสือโลก
  ค. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
  ง. ผู้นำคณะลูกเสือโลก
 6. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลของขบวนการลูกเสือทั่วโลก คือข้อใด
  ก. การพัฒนาการด้านร่างกาย
  ข. การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์
  ค. การพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ง. ถูกทุกข้อ
 7. กฎของลูกเสือข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
  ก. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
  ข. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
  ค. ลูกเสือมีความเมตตา กรุณาต่อสัตว์
  ง. ถูกทุกข้อ
 8. ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ คือข้อใด
  ก. การพัฒนาความรอบรู้ทางวิชาการ
  ข. การพัฒนาความรับผิดชอบต่อครอบครัว
  ค. การพัฒนาความคิด คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ
  ง. การพัฒนาความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 9. ข้อใดเป็นวินัยภายใน
  ก. การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ
  ข. การแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ค. รู้จักควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง
  ง. การรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน
 10. บุคคลใดแสดงให้เห็นถึงการขาดวินัย
  ก. จอม เข้าแถวซื้อตั๋วดูหนัง
  ข. แก้ว ข้ามถนนในทางข้าม
  ค. หน่อย ขายของบนทางเท้า
  ง. อร ขึ้นลงรถโดยสารตามก่อนหลัง
 11. การพัฒนาสัมพันธภาพต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงข้อใด
  ก. ให้ความเห็นใจต่อข้อขัดแย้งทางสังคม
  ข. ให้ความมั่นใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  ค. ให้ความเอาใจใส่ในการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่
  ง. ให้ความสนใจและร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 12. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกเสือ กศน.ในการพัฒนาชุมชน
  ก. เข้าร่วมกิจกรรมขับไล่ผู้มีอิทธิพลในชุมชน
  ข. เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการใช้ความรุนแรงในชุมชน
  ค. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน
  ง. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 13. คติพจน์ของลูกเสือที่เป็นการแสดงออกของความเป็นผู้มีจิตอาสา หมายถึงข้อใด
  ก. บริการ
  ข. มองไกล
  ค. ทำดีที่สุด
  ง. จงเตรียมพร้อม
 14. ทำไมลูกเสือจึงควรเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
  ก. เพื่อให้คนทั่วไปยกย่องลูกเสือ
  ข. เพื่อสร้างวินัยและความเป็นระเบียบ
  ค. เพื่อทำให้ได้คะแนนความประพฤติมากขึ้น
  ง. เพื่อความเป็นคนอ่อนน้อม เนื่องจากมีอายุมากกว่า
 15. คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือข้อใด
  ก. บริการ
  ข. มองไกล
  ค. ทำดีที่สุด
  ง. จงเตรียมพร้อม
 16. ข้อใดกล่าวถึงผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ได้อย่างถูกต้อง
  ก. รัชกาลที่ 4
  ข. รัชกาลที่ 5
  ค. รัชกาลที่ 6
  ง. รัชกาลที่ 7
 17. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นพลเมืองในทัศนะของลูกเสือ
  ก. การนำหลักคำสอนของทุกศาสนามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง
  ข. การนำกฎหมาย ข้อบังคับ กติกาทางสังคมมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง
  ค. การนำคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง
  ง. การนำความรักความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง
 18. ถ้าผู้เรียนจะเดินทางไปหาเพื่อนต่างหมู่บ้าน แต่หาบ้านเพื่อนไม่พบ ผู้เรียนจะใช้อุปกรณ์ ชนิดใดในการช่วยค้นหาบ้านเพื่อนโดยใช้โปรแกรม Google Map
  ก. Computer
  ข. Tablet
  ค. Smart Phone
  ง. ถูกทุกข้อ
 19. เชือกไนลอนไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้ผูกแน่นในกิจกรรมลูกเสือ เพราะเหตุใด
  ก. ผูกแล้วเจ็บมือ
  ข. ผูกแล้วแก้ยาก
  ค. ผูกแล้วปมหลุดง่าย
  ง. ผูกแล้วงง เพราะสีเหมือนกัน
 20. เงื่อนที่ช่วยผูกคนให้ลงจากที่สูง มีชื่อเรียกว่าเงื่อนอะไร
  ก. เก้าอี้
  ข. ผูกซุง
  ค. กระหวัดไม้
  ง. ตะกรุดเบ็ด
 21. ข้อใดตรงกับความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง
  ก. ปิติ หลุดพ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
  ข. เพชร เดินป่าหยอกล้อกับหมู่ของตนเองอย่างสนุกสนาน
  ค. สมหมาย ป่วยเป็นหวัดแต่ร่วมเดินทางไกลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น
  ง. มานะ เดินทางไกลโดยไม่ได้รับอันตรายจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
 22. ข้อใดตรงกับความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง
  ก. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ประจ าตัวและเตรียมพาหนะในการเดินทางให้พร้อม
  ข. ไม่ควรศึกษาเส้นทางเดินทางไกลล่วงหน้า เพราะจะทำให้ไม่ตื่นเต้น
  ค. เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรุงอาหารไปให้มากที่สุด
  ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ
 23. ข้อใดตรงกับความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง
  ก. เพื่อให้เกิดความสวยงาม
  ข. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
  ค. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
  ง. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 24. เมื่อประสบอุบัติเหตุ ควรติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขใด
  ก. โทร 1966
  ข. โทร 1669
  ค. โทร 1996
  ง. โทร 1699
 25. ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพ ในข้อใดถูกต้องที่สุด
  ก. ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ
  ข. ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ
  ค. ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ
  ง. ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ คลำชีพจร ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ต่อการกดหน้าอก 30 ครั้ง
 26. อุณหภูมิปกติของคนทั่วไป คือข้อใด
  ก. 35 องศาเซลเซียส
  ข. 36 องศาเซลเซียส
  ค. 37 องศาเซลเซียส
  ง. 38 องศาเซลเซียส
 27. ข้อใดคือองค์ประกอบของสัญญาณชีพ
  ก. ม่านตา อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต
  ข. ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต
  ค. ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ม่านตา
  ง. ชีพจร อัตราการหายใจ ม่านตา ความดันโลหิต
 28. กิจกรรมใดที่ปลอดภัยที่สุด
  ก. การร่วมกิจกรรมบุกเบิกและเดินทางไกล
  ข. วาดภาพกิจกรรมยามว่าง
  ค. การสร้างค่ายพักแรม
  ง. การประกอบอาหารชาวค่าย
 29. กิจกรรมลูกเสือที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยมากที่สุด คือข้อใด
  ก. การขี่จักรยานตามทางของชุมชน
  ข. การเดินทางไกล ตามรางรถไฟที่สั้นและตัดตรง
  ค. การเดินทางไกลตามภูมิประเทศที่พื้นธรรมชาติ
  ง. การหาก RC ที่เป็นสัญลักษณ์ของลูกเสือประเภทอื่น ๆ
 30. สิ่งที่ทำให้ลูกเสือ กศน. รู้สึกปลอดภัยในการอยู่ค่ายพักแรม คือข้อใด
  ก. มาตรการที่เป็นมาตรฐาน
  ข. ต้องมีเกมใบ้และรอบกองไฟ
  ค. ควรมีการเปิดประชุมกองทุกวัน
  ง. ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย

ข้อสอบลูกเสือ กศน. สค 22021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *