วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

คุณภาพของนักเรียน Student Quality

คุณภาพของนักเรียน (Student Quality) อันเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยแต่ละเป้าหมายมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

เป้าหมาย คุณลักษณะ
   1.  Smart Student1. ผู้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย (Well Being Person)
2. บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learner Person)
3. ผู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Initiative and Innovative)
4.  ผู้มีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี (Good Citizen And Glogal Citizen) 
5. ผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Skills. 3Rs8Cs)  
6. ผู้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  (Self – Reliance)
   2.  Smart Teacher


1. ครูผู้เรียนรู้ ( Learner Person)
2. ครูผู้ยึดมั่นในวิชาชีพครู (Engaged Teacher)
3. ครูผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ (Instructional Leadership)
4. ครูผู้จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Colaborative Teaching and Learning SKills)
5. ผู้มีทักษะด้านวิชาการและด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (Academic and Instructional Skills)
6. ครูผู้ใช้ไอที ดิจิทัล (IT Digital Skills)
  3. Smart Principal1. ผู้มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม(Strategic Thinking and Innovation)
2. ผู้มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Excellence)
3. ผู้มีทักษะด้านวิชาการและด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (Academic and Instructional Skills)
4. ผู้มีความรับผิดชอบ (Accountability)
5. ผู้ใช้การบริหารแบบร่วมมือ (Colaborative Management)
   4.  Smart School  1. โรงเรียนที่บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance School)
2. โรงเรียนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ (Innovative School) – การบริหารจัดการโดยใช้ระบบ ICT (ICT  for Management)
3. โรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและอารมณ์ที่ดี (Socail and inmotional Learning environment)


Loading...