การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาระงานของครูที่ต้องรับผิดชอบให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 เรื่อง แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลกัน รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนเก่ง มีสมรรถภาพในการดำเนินชีวิต มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย เป็นผู้ที่มีความสามารถพึ่งตนเองได้ ครูผู้สอนนอกจากจะมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนแล้วยังต้องดูแลนักเรียนตามบทบาทครูที่ปรึกษา รวมทั้งรับผิดชอบงานพิเศษอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

  1. เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
  2. เพื่อให้งานการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และของโรงเรียน
  3.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน

เป้าหมายการปฏิบัติงาน

  1. เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ
  2. เพื่อจัดการเรียน ให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
  3. เพื่อจัดการเรียน ให้ผู้เรียน มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
  4. เพื่อจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตมีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *