วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ขั้นตอนขอมีวิทยฐานะครู

กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)

1. การขอมีวิทยฐานะ

               (1) ยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง

               (2) ส่งคำขอพร้อมกับผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ชุด

               (3) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

               (4) กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเสนอขอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน

               (5) ให้หน่วยที่รับผิดชอบตั้งคณะกรรมการและดำเนินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับคำขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

2. คุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูรับผิดชอบการสอน

         2.1 ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

               (1) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า

                        – 6 ปี  สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาตรี

                        – 4 ปี สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาโท

                        – 2 ปี สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาเอก

               (2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานที่กำหนด

               (3) ได้ปรับปรุงงานตามหน้าที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

               (4) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน

         2.2 ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

               (1) ดำรงตำแหน่งครูมีวิทยฐานะชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

               (2) มีภาระงานสอนตามเกณฑ์

               (3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

               (4) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน

         2.3 ขอมีวิทยฐานะครูผู้เชี่ยวชาญ

               (1) ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

               (3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

               (4) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน

         2.4 ขอมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

               (1) ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

               (3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

               (4) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน

3. คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา

         3.1 ขอมีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

               (1) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา

               (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร และการพัฒนาย้อนหลัง 2 ปีแนับถึงวันยื่นคำขอ

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

         3.2 ขอมีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

               (1) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา

               (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร และการพัฒนาย้อนหลัง 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

         3.3 รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

               (1) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา

               (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร และการพัฒนาย้อนหลัง 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

         3.4 ผู้อำนวยการชำนาญการ

               (1) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานเต็มเวลา

               (3) ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

         3.5 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

               (1) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานตามกำหนด

               (3) ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

         3.6 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

               (1) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี

               (2) มีภาระงานบริหารเต็มเวลา

               (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ติดต่อกัน 2 ปี

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

         3.7 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

               (1) มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

               (2) มีภาระงานบริหารเต็มเวลา

               (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ติดต่อกัน 2 ปี

               (4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน

4. การประเมิน 3 ด้าน

         ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เอกสารหลักฐานดังนี้

               ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ

               ส่วนที่ 2 คำรับรองผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา

               ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

         ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ

               ส่วนที่ 1 ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ

               ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

         ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 ส่วน

               ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในงานที่ปฏิบัติ

               ส่วนที่ 2 ผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นงานศึกษาค้นคว้า ผลการวิจัยหรือผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

5. เกณฑ์การตัดสิน

         5.1 วิทยฐานะชำนาญการทุกกลุ่มข้ารากชาร

               ด้านที่ 1 ร้อยละ 65

               ด้านที่ 2 ร้อยละ 65

               ด้านที่ 3 ร้อยละ 65

         5.2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

               1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ

               2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ยื่นแบบคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะพร้อมส่งผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ด้านในวันที่ยื่นคำขอ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

               3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแบบคำขอรับการประเมินฯ และผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ด้าน และดำเนินการ ดังนี้

                        3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

                        3.2 นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ 1)  ด้านความรู้ ความสามารถ (ด้านที่ 2) และด้านผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

  • วิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 คณะ ประเมินทั้ง 3 ด้าน
  • วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 คณะ คือ

คณะที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2           

คณะที่ 2 คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินด้านที่ 3

                   3.3 แจ้งคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และดำเนินการประเมิน

               4. นำผลการประเมิน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

                        4.1 เสนอขออนุมัติผลการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน และแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ

                        4.2 เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

               5. ผู้อำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ

               6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

               7. ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 53

               2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

               2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

               3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3721 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553

               4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554

               5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554

8. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะ

            8.1 วิทยฐานะชำนาญการ

(1) แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง

(แบบ ก.ค.ศ. 1)

(2) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)

(3) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)

            8.2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ

                        (1) แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ. 1/1)

(2) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)

(3) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ

(3.1) สายงานการสอน (แบบ ก.ค.ศ. 3/1)

(3.2) สายงานบริหารสถานศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/2)

(3.3) สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(แบบ ก.ค.ศ. 3/3)

(3.4) สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/4)


Loading...