วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวัดผล (Measurement) เป็นการทดสอบเพื่อค้น และพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์     

         การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับคํา 3 คํา คือ

         1. การทดสอบ (testing) หมายถึง การนําเสนอชุดคําถามที่เรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบที่มีมาตรฐานให้ผู้สอบตอบ

         2. การวัดผล (measurement) หมายถึง การวัดคุณลักษณะ (attribute) ของบุคคลจากผลการตอบคําถามในแบบทสอบตามกฏเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขทีวัดได้การวัดผลนอกจากใช้แบบทดสอบแล้วยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์การตรวจผลงานต่างๆ ที่กําหนดให้ผู้ประเมินทํา

         3. การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบที่นําข้อมูลจากการวัดผลมาตีค่าและตัดสินคุณค่าของผู้เรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะทําให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดหลายด้าน เมื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อตีค่า หรือสรุปคุณค่าออกมาถือว่าเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใดขึ้นกับความถูกต้องของผลการวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือได้มากและตรงกับความเป็นจริง ถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวัดผลและการประเมินผลมีความแตกต่างกัน (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2545) ดังตาราง

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลและการประเมินผล

การวัดผลการประเมินผล
1.เป็นการกําหนดรายละเอียด จํานวน หรือ ปริมาณ1.เป็นการกําหนดระดับคุณค่า ตัดสินลงข้อสรุป
การวัดผลการประเมินผล
2.กระทําอย่างละเอียดทีละด้าน2.สรุปรวมเป็นข้อชี้ขาด/ผลการตัดสิน
3.ใช้เครื่องมือเป็นหลัก3.ใช้ผลการวัดเป็นหลักโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ กําหนดไว้แล้วล่วงหน้า
4.ผลที่ได้เป็นข้อมูลรายละเอียด4.ผลที่ได้เป็นการตัดสินใจ
5.อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์5.อาศัยการใช้ดุลยพินิจ

ความมุ่งหมายของการวัดผล

         1. วัดเพื่อจัดอันดับ

         2. วัดผลเพื่อวินิฉัย

         3. วัดเพื่อเปรียบเทียบ

         4. วัดเพื่อพยากรณ์

         5. วัดเพื่อประเมินผล

หลักการวัดผล มี 5 ข้อ

         1. วัดให้ตรงวัตถุประสงค์

         2. ใช้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง

         3. มีความยุติธรรม

         4. แปลผลได้ถูกต้อง

         5. ใช้การวัดผลได้คุ้มค่า

ประเภทของการประเมินผลจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน

         1. ประเมินก่อนเรียน (pre – evalution)

         2. ประเมินระหว่างเรียน (Formative test)

         3. ประเมินสรุปผลรวม (Summative test)

ขั้นตอนในการวัดและประเมินผล มี 6 ขั้นตอน

         1. กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด

         2. สร้างเครื่องมือ

         3. ตรวจสอบคุณภาพของการวัด

         4. ดำเนินการวัด

         5. ตรวจและรวบรวมผลของการวัดผล

         6. ประเมินผล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]