วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด Powerpoint การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

1.ขั้นเตรียมความพร้อม
– วางแผนการดำเนินงาน
– แต่งตั้งคณะกรรมการ
– สำรวจความพร้อม
– วางแผนพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ
– ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์เอกสาร
– แบ่งครูรับผิดชอบ
– ประชาสัมพันธ์
– ประสานงานหน่วยงานภายนอก
– จัดหาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คณะครู
– จัดงบประมาณสนับสนุนการทำแฟ้ม
– เพิ่มช่องทางการสื่อสารตอบข้อสงสัย
– สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู

กรณีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน (รับรองโดย สสจ.) โรงเรียนจัดสถานที่เรียนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อสลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียน หรือครูลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่บ้าน/ชุมชน

2. ขั้นกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา
– เวลา 08.15 น. ตรวจสอบการเตรียมพร้อมของครู
– เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ควบคุม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน
– ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อช่วยเหลือติดตาม แก้ปัญหา
– นัดพบครู อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3. ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
– ตรวจบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
– วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไข
– รายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อ สพท. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง


บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบ่งบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็นระดับ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของครูแต่ละระดับประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพร้อม
2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล
3. ขั้นพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง
4. ขั้นวัดและและเมินผลการเรียนการสอนทางไกล

บทบาทของครู ระดับปฐมวัย

1.ขั้นเตรียมความพร้อม
– สำรวจความพร้อม
– จัดตั้งกลุ่มสื่อสารทางไกล (Line/Facebook/ตามบริบท)
– สร้างความเข้าใจ ระหว่างครูและผู้ปกครอง
– ศึกษาเอกสารและดาวน์โหลด
– จัดพิมพ์เอกสารจัดทำแฟ้ม (คนละ 2 แฟ้ม) และนัดหมายส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล
– 08.00 น . เตรียมความพร้อม/ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้าเรียน
– 08.40 น. – 11.00 น. ดูแลการเรียนการสอน
– 14.00 น. – 15.45 น. ติดต่อสื่อสารรายวัน/สรุปการจัดประสบการณ์ประจำวันร่วมกัน
– บันทึกผลหลังการสอน

3. ขั้นพบปะนักเรียนและผู้ปกครองรายสัปดาห์
– ครูพบปะกับเด็กและผู้ปกครอง ตามที่นัดหมาย
– ครูสอนถามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดประสบการณ์

4. ขั้นวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางไกล
– ตรวจใบงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน
– ทดสอบหลังจบหน่วยการเรียนรู้ (ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านผู้ปกครอง)

บทบาทของครู ระดับประถมศึกษา

1. ขั้นเตรียมความพร้อม
– สำรวจความพร้อม
– จัตตั้งกลุ่มสื่อสารทางไกล (Line/Facebook/ตามบริบท)
– สร้างความเข้าใจ ระหว่างครูและผู้ปกครอง
– ศึกษาเอกสารและดาวน์โหลด
– จัดพิมพ์เอกสารจัดทำแฟ้ม (คนละ 2 แฟ้ม) และนัดหมายส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล
– 08.00 น. เตรียมความพร้อม/ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้าเรียน
– 08.30 น. – 13.30 น. ดูแลการเรียนการสอน (หลังจากเรียนแต่ละวิชาสื่อสารผ่าน ผู้ปกครอง และ นักเรียน โดยตรง) 10 นาที
– 13.30 น. – 15.30 น. ติดต่อสื่อสารรายวัน/สรุป การจัดการเรียนการสอนประจำวันร่วมกัน
– บันทึกพลหลังการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขั้นพบปะนักเรียนและผู้ปกครองรายสัปดาห์
– ครูพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามที่นัดหมาย
– ครูสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

4. ขั้นวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางไกล
– ตรวจใบงาน /ชิ้นงาน/ภาระงาน
– ทดสอบหลังจบหน่วยการเรียนรู้ (ผ่านอินเทอร์เน็ต Google form / หรืออื่นๆ ที่สามารถทำได้)

บทบาทของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ขั้นเตรียมความพร้อม
– สำรวจความพร้อม
– จัดตั้งกลุ่มสื่อสารทางไกล (Line/Facebook/ตามบริบท)
– สร้างความเข้าใจ ระหว่างครูและผู้ปกครอง
– ศึกษาเอกสารและดาวน์โหลด
– จัดพิมพ์เอกสารจัดทำแฟ้ม (คนละ 2 แฟ้ม)และนัดหมายส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล
– 08.00 น. เตรียมความพร้อม/ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้าเรียน
– 08.30 น. – 13.30 น. ดูแลการเรียนการสอน 10 นาที (หลังจากเรียนแต่ละรายวิชา สื่อสารผ่านผู้ปกครอง และ นักเรียน โดยตรง)
– 13.30 น. – 15.30 น. ติดต่อสือสารรายวัน/สรุปการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตามกช่องทางที่นัดหมายเช่น Line/Facebook/VDO Conference/ตามบริบท
– บันทึกผลหลังการสอน

3. ขั้นพบปะนักเรีนและผู้ปกครองรายสัปดาห์
– ครูพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามที่นัดหมาย
– ดรู้สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

4. ขั้นวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางไกล
– ตรวจใบงาน /ชิ้นงาน/ภาระงาน
– ทดสอบหลังจบหน่วยการเรียนรู้ (ผ่านอินเทอร์เน็ต Google form / หรืออื่นๆ ที่สามารถทำได้)

บทบาทของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.ขั้นเตรียมความพร้อม
– สำรวจความพร้อม
– จัดตั้งกลุ่มสื่อสารทางไกล ( Line / Facebook / ตามบริบท)
– สร้างความเข้าใจ ในการใช้สื่อ สพฐ.
– ศึกษาเอกสารและดาวน์โหลด
1) สื่อ สพฐ. 30 นาที
2) เรียนรู้หลังจบสื่อ สพฐ. 20 นาที
– สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามบริบทของพื้นที่)
– ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (ติวฟรี.com หรือ อื่นๆ)

2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล
– 08.00 น. เตรียมความพร้อม/ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้าเรียน (ด้วยวิธีการออนไลน์หรือบันทึกตามแบบฟอร์มผู้ปกครองรับรอง)
– 08.30 น. 12.05 น. ดูแลการเรียนการสอน(หลังจากเรียนแต่ละรายวิชา ครูจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม) 20 นาที
– 11.15 น. – 16.00 น. ครูประจำวิชาจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่ออกแบบไว้ตามที่ออกแบบไว้ตามช่องทางที่ได้นัดหมาย เช่น ห้องเรียนออนไลน์ Quipper School /Google Classroom/ตามบริบท)
– บันทึกผลหลังการสอน

3. ขั้นพบปะนักเรียนและพูปกครองรายลัปดาห์
– ครูพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามที่นัดหมาย
– ครูสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

4. ขั้นวัดและประเมินพการเรียนการสอนทางไกล
– ตรวจใบงาน /ชิ้นงาน/ภาระงาน
– ทดสอบหลังจบหน่วยการเรียนรู้ (ผ่านอินเทอร์เน็ต Google form / หรืออื่นๆ ที่สามารถทำได้)


Learn Form Home #เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน #ผู้ปกครองคือครูคนแรกของลูก #เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]