วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย

คำว่าวินัย”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับ , ข้อปฏิบัติ

วินัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน

ความหมายของการรักษาวินัย

         การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัย ตามที่กฏหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยื่องอย่างแก่ผู้อื่น

จุดมุ่งหมายของวินัย

         ครูเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการพัฒนางาน ตลอดจนถึงพัฒนาประเทศ ถ้าครูมีวินัยมีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าประเทศชาติจะต้องเจริญ

วัตถุประสงค์ของวินัย

         1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ของทางราชการ

         2. และมีจุดมุ่งหมายเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการ

ลักษณะของวินัย

         วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอันดีงาม ลักษณะของวินัยเป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติ (Norm) , ต้องปฏิบัติ (Do) , ห้ามปฏิบัติ (Don’t)

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู

หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย

  • การกระทำนั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม่
  • มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่
  • มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่
  • มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่

วินัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1. วินัยต่อประเทศชาติ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. วินัยต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฏหมาย

4. วินัยต่อผู้เรียน การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเคารพสิทธิ ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน

5. วินัยต่อประชาชน ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

7. วินัยต่อตนเอง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง ไม่กระทำการใดๆให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *