วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

1. ประโยชน์ต่อตัวนักเรียน

          1) ทำให้นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน

         2) ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวัดและประเมินดีขึ้น

         3) ช่วยสร้างนิสัยในการใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เมื่อไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบแบบทดสอบได้นักเรียนจะไปศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดนิสัยอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น

      4) ทำให้ทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองว่า เด่น-ด้อยในเรื่องใดควรได้รับการปรับปรุงอย่างไร

   2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน   

         1) ทราบข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน

         2) ทราบถึงผลการสอนของครูว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร

         3) ทำให้ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอน หรือการกำหนด จุดมุ่งหมายในการสอนที่เหมาะสมต่อไป

         4) ช่วยให้ครูกำหนดเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล กรณีที่ประสงค์จะสอนเพิ่มเติมหรือสอนซ่อมเสริม

3. ประโยชน์ต่อผู้ปกครองนักเรียน

         ผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในถานศึกษานั้น ต้องการทราบถึงพัฒนาการหรือ ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนในความปกครองเป็นระยะๆ และต้องการทราบถึงสมรรถภาพ ในการเรียนของนักเรียนด้วย การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกรายการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินจึงต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบด้วย เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อไป


Loading...