วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์

การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์

ใกล้จะถึงเดือน พฤษภาคม แล้ว เรื่องราวของไวรัสโควิด19 ก็ยังคงไม่จากหายไปไหน ซึ่งคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนี้ วงการการศึกษาก็เหมือนกัน เจอผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นบุคคลสำคัญของชาติ แอดมินครูเชียงรายได้ตระหนักถึงเรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์เป็นอย่างมาก พยายามหาข้อมูลหาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการจัดการศึกษาออนไลน์มาเผยแพร่อยู่เสมอ

วันนี้มีโอกาสได้อ่านงานนำเสนอของ สพป.มุกดาหาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้วยการศึกษาทางไกล เลยอยากจะนำมาสรุปฝากครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ทุกๆท่าน ครับผม

การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ ของเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แจ้งแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียน การสอน Learn from Home แก่ครูผู้สอนและ ผู้บริหาร
 2. สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารเพื่อเตรียม ความพร้อมการดำเนินงานผ่านกลุ่ม line
 3. สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Form
 4. กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านประธาน เครือข่าย ด้วยการประชุมชี้แจงผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet ,Zoom
 5. นิเทศติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือครู ผู้บริหาร ในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ ระบบ ออนไลน์ โดยทีมศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย
 6. สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร
 7. สนับสนุนการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา และ ตรวจสอบการใช้งาน โดยทีมงานไอซีที ประจำเครือข่าย
 8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย
 9. สรุปรายงานผลต่อ สพฐ.

การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ ของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 1. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
 2. สอบถาม สำรวจความพร้อมอุปกรณ์การเรียนของ ผู้ปกครอง เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรศัพท์
 3. ครูประจำชั้นตั้งกลุ่ม Line, Facebook สื่อสารกับผู้ปกครอง และนักเรียน
 4. ดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานล่วงหน้า
 5. จัดเตรียมเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด จัดทำแฟ้มรายสัปดาห์ หรือชุดการสอน นำไปมอบแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
 6. สื่อสารผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โดยใช้กลุ่ม Line หรือ Facebook หรืออื่นๆ แจ้งตารางออกอากาศ
 7. แต่ละวันเช็คชื่อการเข้าเรียนรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ หรือวิธีอื่นๆ ที่เว้นระยะห่าง ในเวลา 08.00 – 08.30 น.
 8. รับชม DLTV พร้อมกับนักเรียนตามตาราง กำกับ ติดตามการรับชมของนักเรียนไปพร้อมๆกัน (50 นาที :10 นาที)
 9. ทบทวนบทเรียน สรุปองค์ความรู้ และทำกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียน เวลา 14.30-16.30 น.
 10. ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมรับ-ส่งแฟ้มงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 11.ผู้บริหารกำกับติดตาม และให้การสนับสนุน
 11. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ผ่าน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ ของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา

 1. นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมความ พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรศัพท์
 2. ดูตารางการออกอากาศ ล่วงหน้า 1 วัน
 3. ศึกษาแฟ้มงาน ใบงาน แบบฝึกหัด ชุดการสอน ล่วงหน้า 1 วัน
 4. เข้าระบบเช็คชื่อก่อนเรียน 10 นาที และเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
 5. เข้าเรียนผ่านทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อื่นๆ ปฏิบัติกิจกรรมตาม ครูต้นทาง 50 นาทีในแต่ละวิชา
 6. สรุปองค์ความรู้และทำแบบฝึกหัด 10 นาที
 7. ระหว่างเรียน นักเรียนสื่อสารกับ ครูผ่าน Line, Facebook หรืออื่นๆ
 8. รวบรวมเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด เข้าแฟ้มงาน เพื่อส่งครูตรวจสอบ และให้ข้อแนะนำต่อไป
 9. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมการ เรียนรู้
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

1 ความคิดเห็น