หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

เมื่อข้าราชการผู้ใดถูกลงโทษทางวินัย กฎหมายได้ให้สิทธิข้าราชการผู้นั้นสามารอุทธรณ์คำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้

การอุทธรณ์

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยขอร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้หยิบยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน

การอุทธรณ์โทษไม่ร้ายแรง และโทษร้ายแรง

การอุทธรณ์ (โทษไม่ร้ายแรง)

โทษภาคทัณฑ์ , ตัดเงินเดือน , ลดขั้นเงินเดือน

– ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

การอุทธรณ์ (โทษร้ายแรง)

โทษปลดออก , ไล่ออก

– ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. (ผู้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อุทธรณ์ต่อ ก... เท่านั้น)

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
– ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

การร้องทุกข์

         การร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือยื่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี สามารถทำได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรการสอบสวนทางวินัย 

– ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่อง

เมื่อถูกสั่งออกจากราชการ

– ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

กรณีได้รับการวินิจฉัย

กรณีได้รับการวินิจฉัยร้องทุกข์ของ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา (ไม่ใช่สั่งให้ออกจากราชการ)

– เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. – มติ ก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสุด

กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ (กรณีสั่งให้ออกจากราชการ)

เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง

– การพิจารณาคดีศาลปกครอง ถือเป็นที่สิ้นสุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *