วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

Goal ร่วมกำหนดเป้าหมาย

การร่วมกำหนดเป้าหมาย ผอ.-รองผอ.สพป./ศน./ผอ.รร./ครู ร่วมประชุม วางแผน ตรวจสอบสภาพความพร้อมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเครื่องมือ อาทิเช่น Line, Google Meet, Zoom

Awareness ร่วมสร้างความตระหนัก

การร่วมสร้างความตระหนัก ผอ.-รองผอ.สพป./ศน./ผอ.รร./ครู ร่วมกันสื่อสาร สร้าง ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ ปกครองและชุมชนได้รับรู้ร่วมกัน

Strategy ร่วมกำหนดกลยุทธ์

การร่วมกำหนดกลยุทธ์ ผอ.-รองผอ.สพป./ศน./ผอ.รร./ครู/ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย และตารางกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมให้นักเรียน/บุตร หลาน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแผนร่วมกัน

Action ร่วมดำเนินการ

การร่วมดำเนินการ โดย ศน./ผอ.รร./ครู ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล

  • ด้านการบริหารจัดการ ผ่านระบบ Line, Google Meet,Zoom
  • ด้านการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ DLTV, DLIT, YouTube, Facebook, ชุดการสอน
  • ด้านการประเมินผล ผ่านระบบ Google Form, แบบทดสอบ
  • ด้านการส่งเสริมสนับสนุน สพป.สนับสนุนงบประมาณ/บุคลากร/ทีมซ่อมบำรุง เพื่อให้ความ ช่วยเหลือโรงเรียน

Motivative ร่วมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

ร่วมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สพป.มุกดาหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาโดย ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาด เล็ก ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร พิจารณาความดีความชอบและยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำหรับโรงเรียนหรือบุคลากรผู้ที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จ

เครดิตจาก การจัดการเรียนรู้ในาถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สพป.มุกดาหาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น