วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ

วันนี้แอดมินอยากนำเสนอแนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ ซึ่งแอดมินไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับ แต่ก็ไม่แน่เผื่อจะได้ไปนำเสนอผลงานฝันเอาไว้ก่อน และอยากจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนครูได้ศึกษา เผื่อใครจะไปต่างประเทศครับผม สามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้เลยครับผม

 แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ

1.  การเสนอเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศทุกกรณี(งบของทางราชการ)ให้ส่งถึง สำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน เนื่องจาก จะต้องส่งเอกสารขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (แบบที่ 5) และจะต้องติดตามเรื่องให้ได้รับอนุญาตก่อนวันเดินทาง

2. การไปทัศนศึกษาสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะพิจารณาให้ไปได้เฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ตามนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา   พ.ศ. 2538

            – ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม

            – ปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม

    กรณีโรงเรียนปิดภาคเรียนด้วยเหตุผลเพราะสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีการเรียนการสอนก่อนวันที่ 1 เมษายน ถ้าไปต่างประเทศจะต้องลากิจเท่านั้น

3. การจะเปิดทำการสอนชดเชยก่อนล่วงหน้านั้นไม่ได้ หรือไปต่างประเทศมาก่อนแล้วทำการสอนชดเชย ทีหลังนั้นก็ทำไม่ได้ (ทุกกรณี) และการไปต่างประเทศนั้นควรจะไปในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติราชการ โดยให้อยู่ในอัตราส่วน 25 : 75

4. การไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นคณะจะต้องยื่นแบบคำร้องและเอกสารส่วนตัวเป็นรายบุคคล

5. การไปต่างประเทศโดยไม่ถือเป็นวันลา (ไปราชการ) จะต้องเกี่ยวกับด้านการศึกษาโดย สพฐ.จะพิจารณาเป็นกรณีไปแต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามภารกิจแต่อย่างใด

7. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ขอให้ดำเนินการส่งให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้การส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามระเบียบอาจทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นผลเสีย ต่อผู้ขอขออนุญาตไปต่างประเทศ

เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ

 1. บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ      (แบบที่ 1)    จำนวน  2  ชุด
 2. แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ  (แบบที่ 2)                               จำนวน  2  ชุด
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แบบที่ 3)                      จำนวน  2  ชุด
 4. สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ (แบบที่ 4)                                      จำนวน  2  ชุด
 5. หากส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (แบบที่ 5)      จำนวน  2  ชุด
 6. และจะต้องติดตามเรื่องให้ได้รับอนุญาตก่อนวันเดินทาง
 • กำหนดการเดินทาง/โปรแกรมดูงาน/ทัศนศึกษา/โครงการศึกษาดูงาน             จำนวน  2  ชุด
 • หนังสือมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนระหว่างไปต่างประเทศ (กรณีช่วงเปิดภาคเรียน) จำนวน  2  ชุด
 • กรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลาไปต่างประเทศต้องมอบหมายงานให้มีผู้ปฏิบัติราชการแทนด้วย รวมถึง วันปิดภาคเรียนด้วย
 • ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หากตรงกับวันทำการให้แนบใบลากิจฉบับที่ผู้มีอำนาจ อนุญาตแล้ว จำนวน  2  ชุด. (ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนาคู่ฉบับ 1 ฉบับ ซึ่งผ่านการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว) 
 • ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพป./สพม. หากตรงกับวันทำการให้แนบใบลาพักผ่อนฉบับที่ผู้มีอำนาจ อนุญาตแล้ว จำนวน  2  ชุด
 • กรณีไป เยี่ยมญาติ ให้ส่งเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นญาติ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญของญาติ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญาติ  พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ จำนวน 2 ชุด

แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ

1.การไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน  และปฏิบัติภารกิจของครอบครัว

การไปทัศนศึกษา 
สพฐ. จะพิจารณาให้ได้เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2538

                  – ปิดภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่  11 – 31   ตุลาคม     ของทุกปี

                  – ปิดภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่   1 เมษายน – 15  พฤษภาคม  ของทุกปี

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

 1. บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 1)   จำนวน  2  ชุด
 2. แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 2)  จำนวน  2  ชุด
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แบบที่ 3) จำนวน  2  ชุด
 4. สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ (แบบที่ 4) จำนวน  2  ชุด
 5. กำหนดการ/โปรแกรมดูงานและทัศนศึกษา/โครงการ (รับรองสำเนา) จำนวน  2  ชุด

การไปเยี่ยมญาติ หรือปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว

              ให้ลากิจ  ใช้วันหยุดราชการ  หรือปิดภาคเรียน  พร้อมแนบเอกสารแสดงความเป็นญาติเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น  สำเนาทะเบียนบ้าน /   ทะเบียนสมรส /   หนังสือเชิญของทางญาติ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญาติ

          เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

 1. บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 1)   จำนวน  2  ชุด
 2. แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 2)  จำนวน  2  ชุด
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แบบที่ 3)  จำนวน  2  ชุด
 4. สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ (แบบที่ 4)  จำนวน  2  ชุด
 5. เอกสารแสดงความเป็นญาติเพื่อประกอบการพิจารณา (รับรองสำเนา) จำนวน  2  ชุด

การไปศึกษาดูงาน  เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. บัญชีรายชื่อข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 1)              จำนวน  2  ชุด
 2. แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ (แบบที่ 2)                                   จำนวน  2  ชุด
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (แบบที่ 3)                            จำนวน  2  ชุด
 4. สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ (แบบที่ 4)                                         จำนวน  2  ชุด
 5. โครงการ /งบประมาณ (รับรองสำเนา)                                           จำนวน  2  ชุด
 6. หนังสือเชิญจากหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน (รับรองสำเนา)               จำนวน  2  ชุด
 7. กำหนดการ (รับรองสำเนา)                                                            จำนวน  2  ชุด
 8. ต้องทำเอกสารสรุปรายงานผลการไปศึกษาดูงาน  หลังจากเดินทางกลับ 1 สัปดาห์

การไปฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

 1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 2. เป็นข้าราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือพ้นทดลองปฏิบัติราชการ
 3. ถ้าไปปฏิบัติการวิจัย ต้องมีประสบการณ์ด้านวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ผู้ที่เคยได้รับการอนุมัติตามข้อ  3 แล้ว  ต้องกลับมาปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 5. จึงจะได้รับการพิจารณาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ต่างประเทศ
 6. การไปมีระยะเวลาเกิน 15 วัน จะต้องจัดทำสัญญา ตามระเบียบฯ สำนักนายกฯ พ.ศ.2549

        หมายเหตุ    หากโรงเรียนใดมีข้าราชการครูที่จะไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ  ต่างประเทศ   ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดการทำสัญญา สัญญาค้ำประกัน และเอกสารประกอบอื่น ๆ โดยตรงที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนการเสนอเรื่อง 

1. ต้องเสนอเรื่องตามลำดับชั้นก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. หากเสนอเรื่องล่าช้ากระชั้นชิดให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลแสดงความจำเป็นพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชารับรอง   (แบบที่ 5)
3. ถ้าอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนให้แนบบันทึกการมอบหมายงาน หรือเวรยาม
4. กรณีลากิจ ต้องแนบใบลากิจ                                
5. จะต้องติดตามเรื่องก่อนวันเดินทาง
6. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 

สำหรับคุณครูที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถค้นหาใน Google คำว่า “แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ” ได้ครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น