วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

บัญชีคำพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

บัญชีคำพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

บัญชีคำพื้นฐาน เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะการอ่านและ การเขียนภาษาไทยเบื้องตัน ไปสู่การพัฒนาในระดับชำนาญ คณะผู้จัดทำได้นำคำยากและง่ายคละกันไป นำมาจัดรวบรวมไว้เป็นชุดบัญชีคำ ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจำแนกเป็นชุดคำได้ ดังนี้

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บัญชีคำพื้นฐาน จำนวน 600 คำ แบ่งเป็น 20 ชุดๆละ 30 คำ

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บัญชีคำพื้นฐาน จำนวน 780 คำ แบ่งเป็น 26 ชุดๆละ 30 คำ

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บัญชีคำพื้นฐาน จำนวน 1,200 คำ แบ่งเป็น 30 ชุดๆละ 40 คำ

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บัญชีคำพื้นฐาน จำนวน 1,400 คำ แบ่งเป็น 35 ชุดๆละ 40 คำ

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บัญชีคำพื้นฐาน จำนวน 1,600 คำ แบ่งเป็น 32 ชุดๆละ 50 คำ

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บัญชีคำพื้นฐาน จำนวน 1,800 คำ แบ่งเป็น 36 ชุดๆละ 50 คำ

ครูผู้สอนควรนำไปฝึกทัษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนครั้งละ 1 ชุด ตั้งแต่คำแรกจนครบทุกชุด ควรนั้นการอ่านออกเสียงและเขียนคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักภาษา และฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนดำเนินการอย่างจริงจังแล้วนักเรียนจะพัฒนา ทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.1

บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.2

บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.3

บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.4

บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.5

บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.6


Loading...