วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนครูเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต๒

คำชี้แจง

๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า ๓ ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

๓. ระดับคุณภาพ ให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม

๔. ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ดาวน์โหลดเอกสสาร แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

Loading...