วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

หนังสือส่งวิทยะฐานะ ว21

ส่งผลการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. แบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.๑)                                         จำนวน    ๒  เล่ม

                        ๒. แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒)                                       จำนวน ๑๔๐ เล่ม

                        ๓. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.๓)                                           จำนวน     ๒ ชุด

                      ตามที่ โรงเรียนได้รับแจ้งจากข้าราชการครู ราย นายครูเชียงรายดอทเน็ต  ครูโรงเรียนเชียงราย มีความประสงค์จะขอรับการประเมินวิทยฐานะเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑) นั้น ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                     ในการนี้ โรงเรียนเชียงราย จึงขอส่งผลการประเมินฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าว  ดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือส่งวิทยะฐานะ ว21

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 12 เฉลี่ย: 4.3]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

5 ความคิดเห็น
วรวุฒิ เมื่อ 20/04/2020 15:52

ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆครับ

ยินดีครับผม

น้ำ เมื่อ 20/04/2020 15:52

ครูเป็นผู้ขอเลื่อนโดยตรงไหมคะ

ลองสอบถาม ฝ่ายบุคคลที่ สนง เขต ครับผม

angle เมื่อ 20/04/2020 15:52

ขอบคุณ มากเลย นะค่ะ