วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ตัวอย่างการเขียน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของครู

ตัวอย่างการเขียน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของครู

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็นเอกสารทางวิชาการ จำนวน 6 เรื่อง/ปี และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับพฤติกรรม/แก้ปัญหาครบทั้ง 6 เรื่อง

         (1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรโรงเรียน นำความรู้มาจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้และนำมาสอนผู้เรียนตลอดปีการศึกษา

         (2) ศึกษาเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือแล้วนำความรู้ที่ได้ มาแก้ไขปัญหา/ปรับพฤติกรรมนักเรียน 

              – การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี

              –  โฮมรูมยาว ฯลฯ

         (3) ประมวลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านด้วยวิธีต่างๆ เป็นเอกสารทางวิชาการนำไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสร้างสื่อ/เครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

             – แบบฝึกหัด

             – ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

             – เกม

             – ใบงานเอกสารประกอบการเรียน

ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำรา เอกสาร บทความ งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ   โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

                    1. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินหลักสูตร

                    2. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

                    3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

                    4. เทคนิคการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ

                    1. การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ

                    2. การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  

                    3. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูเชี่ยวชาญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู 

                    1. การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ที่สร้างเสริมความเป็นครูต้นแบบ

                    2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

                    3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                    1. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้

                    2. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                    3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                จากประเด็นหัวข้อใหญ่ทั้ง 2 ส่วน ข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้นำมาสรุปรายละเอียดการศึกษาพอสังเขป

                ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาตนเอง


Loading...