วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ความเข้าใจเรื่องรอบปีการศึกษา วิทยฐานะ ว21/2560

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีข้อมูลในเรื่องของการที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องรอบปีการศึกษา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ว21/2560 ซึ่งเราสามารถนับรอบปี วิทยฐานะ ว21/2560

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา นอกจากคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับการศึกษาที่กำหนดเป็นตัวตั้งแล้ว เครื่องมือที่เป็นกฎหรือระเบียบทางการศึกษา อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งวางไว้ให้เป็นมาตรฐาน จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงคุณภาพที่มีด้วย ข้อสังเกตหนึ่ง ผู้เขียนคิดเห็น คือ ความเข้าใจเรื่องรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติการเปิดและปิด รวมถึงนับปีการศึกษาคลาดเคลื่อนจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องบางข้อ ว่า

ข้อ 6 ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปีการศึกษา คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป

ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม

(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป

สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร

จากระเบียบข้อ 6 และข้อ 7 ดังกล่าว มีสถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้เปิดปิดภาคการศึกษาตามระเบียบกำหนด จึงส่งผลกระทบสำคัญ เช่น เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตามกำหนด แม้จะนับขั้นต่ำร้อยละ 80 ดังนั้นจะให้มีการอนุมัติให้จบหรือผ่านขึ้นชั้นที่สูงขึ้นด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเข้มข้นในการจัดการศึกษาได้อย่างไร เป็นต้น

อ้างอิง : ว21 พาทำ แจกไฟล์ฟรี แบบกัลยาณมิตร BY ผอ.โจ
ขอขอบพระคุณ jojang999


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Loading...