วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อความส่ง ว21

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แฟ้ม วฐ.1 จำนวน 1 แฟ้ม
2. แบบ วฐ.2 จำนวน 5 ชุด
3. เอกสารอ้างอิง แบบ วฐ.2 (3ด้าน 13ตัวชี้วัด) จำนวน 15 แฟ้ม
4. แบบ วฐ.3 จำนวน 1 ชุด

ด้วย ข้าพเจ้า นายแอดมินครูเชียงราย ดอทเน็ต ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนครูเชียงรายดอทเน็ตวิทยาคม มีความประสงค์จะเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.31/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า นายแอดมินครูเชียงราย ดอทเน็ต ได้จัดทำเอกสารตามหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งเอกสารพร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ ตามรายละเอียดเอกสาร ดังแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความส่ง ว21

1 ความคิดเห็น
พรหมภัสสร เมื่อ 20/04/2020 15:07

ขอบคุณนะคะ


Loading...