วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
  บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเริ่มจากห้องเรียนที่มีการส่งเสริมทักษะใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน  เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน  อันจะเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส  สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีป้ายนิเทศ สื่อการเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และมีความสุขในการเรียน  คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
  การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง คือ วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงสร้างของนวัตกรรมการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างและขั้นตอนที่กำหนด นำนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปพิสูจน์คุณภาพและประสิทธิภาพ
                     การสร้างนวัตกรรมมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
                    1. ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และจะแก้อย่างไร ประเด็นนี้มีความสำคัญมาก เพราะเราต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงก่อนลงมือแก้ปัญหาจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
                    2. นำปัญหาที่พบมาวาดเป็นภาพ โดยลงข้อมูลที่สำคัญ ๆก่อนไปที่ละภาพ
                    3. นำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร วิเคราะห์ต่อไปว่าการแก้ไขนั้น ๆเรารู้อะไรบ้างและเราไม่รู้อะไร ทำอย่างไรจึงจะรู้ นำมากำหนดเป็นแผนภูมิ เช่นการสอนให้เด็กจำได้ เรารู้ว่าการท่องมากทำให้จำได้นานมีอะไรอีกที่เราไม่รู้

แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
  ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ  มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ที่เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียน  ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้  นักเรียนเกิดทักษะมีความสามารถตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 


Loading...