วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ความหมายของ ตารางเรียน ตารางสอน

ตารางสอน หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสอนสาหรับครูอาจารย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในของปี การศึกษาภาคเรียนนั้นๆ ว่าสอนวันใด เวลาใด ครูอาจารย์ทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอนของโรงเรียน ของวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ตามกาหนด

ตารางเรียน หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาในของปีการศึกษาภาคเรียนนั้นๆว่าเรียนวันใด เวลาใด เรียนวิชาใด

รายวิชา หมายถึง รายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตรต่างๆ

เวลาเรียน หมายถึง วันจันทร์-ศร์ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.0-17.00 น. คาบละ1 ชั่วโมง

ห้องเรียน หมายถึง ห้องเรียนในอาคารเรียน

ปีการศึกษา หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]