วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

แนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครู

แนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครู

การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครู ให้ยึดหลักสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานดังนี้

ข้อ ๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๒ การบริการที่ดี
ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ

ข้อ ๓ การพัฒนาตนเอง
การศึกษา คันคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

ข้อ ๔ การทำงานเป็นทีม
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กำลังใจแก่เพื่อน ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

ข้อ ๕ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยก ประเด็นเป็นส่วนย่อย ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ข้อ ๖ การสื่อสารและจูงใจ
ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบ ในโอกาสและ สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อื่น เห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ การสื่อสาร

ข้อ ๗ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วย แก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อ ๘ การมีวิสัยทัศน์
ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนา องค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]