วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

30 มี.ค. 2020
7217

โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (โดยย่อ)

            ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจัย ความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัยให้มีรายละเอียดพอสังเขป

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

            ระบุแนวคิด/ทฤษฎี ททที่นำมากำหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (โดยย่อ)

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

            เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงสาเหตุ

                        ตัวแปรต้น              >        ตัวแปรตาม

4. คำถามการวิจัย

          ระบุคำถามการวิจัย

5. วัตถุประสงค์การวิจัย     

ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย (สอดคล้องกับคำถามการวิจัย)

6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

ระบุสมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี)

7. ขอบเขตการวิจัย

            ระบุขอบเขต หรือขอบข่ายของงานวิจัยที่ทำ เช่น ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเนื้อหา

8. นิยามศัพท์เฉพาะ

            ระบุนิยามหรือให้ความหมายตัวแปรที่ศึกษา

9. วิธีดำเนินการ

9.1 กลุ่มประชากร/กลุ่มเป้าหมาย

                        ระบุจำนวน/ รายละเอียดของประชาการ

9.2 กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา

                        ระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษาและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา

9.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                        ระบุขั้นตอนการสร้าง / การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภทเครื่องมือวิจัย เช่น แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม เป็นต้น

9.4 แผนการดำเนินการวิจัย

ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ขั้นการเตรียมการ

                        1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                        2. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ขออนุมัติดำเนินการ,ติดต่อผู้นำชุมชน,เตรียมชุมชน) และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

                        3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                        4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย

                        5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล

                        4. เลือกกลุ่มเป้าหมาย/ สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร

                        5. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้

ขั้นประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

                        6. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย

 การเขียงรายงานและการเผยแพร่ผลงาน

                        7. เขียนรายงานวิจัย

                        8. จัดพิมพ์

9.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

9.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ระบุประโยชน์ของงานวิจัยเมื่อแล้วเสร็จ

7. รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม

            ระบุรายการที่อ้างอิงที่ใช้หรือปรากฏในการวิจัย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]