วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

แจกหน้าปก SAR ครู

28 มี.ค. 2020
9487

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR) เป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดจนฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียครูเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2นำมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าพเจ้า  โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตาม กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนครียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

โดยเป็นการรวบรวมครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25….  ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 255…..ในภาคเรียนที่ ….. ปีการศึกษา 25….

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานพร้อมประเมินผลการทำงานของข้าพเจ้า ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนครูเชียงรายตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง  รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า  และคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนครูเชียงราย

      ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (T-SAR) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกๆ ด้านต่อไป

ดาวน์โหลดแจกหน้าปก SAR ครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 9 เฉลี่ย: 4.4]
3 ความคิดเห็น
กัญญาภัทร เมื่อ 28/03/2020 15:29

ขอบคุณคะ

อุมาพร เมื่อ 28/03/2020 15:29

ขอบคุณคะ