วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1

28 มี.ค. 2020
4463

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

 1. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  ก. Unix
  ข. Access
  ค. Linux
  ง. Windows 10
 2. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
  ก. Laptop
  ข. Notebook
  ค. Sub-Notebook
  ง. Palmtop
 3. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
  ก. 40 ขา
  ข. 50 ขา
  ค. 60 ขา
  ง. 70 ขา
 4. Power Supply ข้อใดมีหัวต่อที่ใช้ต่อกับเมนบอร์ด 2 หัว
  ก. แบบ ATX
  ข. แบบ AT
  ค. แบบ AUX 6 Pix
  ง. แบบ ATX 12 ข.
 5. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
  ก. เพื่อให้ความคมชัด
  ข. เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น
  ค. แก้ภาพมีสีเพี้ยน
  ง. เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
 6. PCMCIA Cad นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
  ก. PDA
  ข. Palm
  ค. PC
  ง. Notebook
 7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
  ก. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ์เป็นสีได้
  ข. เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ใช้การฉีดพ่นหมึกพิมพ์ลายกระดาษ
  ค. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดใหญ่สามารถพิมพ์ได้ 2 ทิศทาง
  ง. เครื่องพิมพ์ชนิดจุด ไม่สามารถพิมพ์ตัวขยายใหญ่ได้

8. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
ก. CPU
ข. RAM
ค. ROM
ง. CD-ROM

9. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ
1. Workstation
2. Mainframe
3. Personal Computer
4. Super Computer

ก. 3-2-1-4
ข.3-1-4-2
ค.3-1-2-4
ง. 3-2-4-1

10. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ วินาที
ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้งวินาที
ค. อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
ง. มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์ วินาที

11. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30X15x20X ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30X
ข. การบันทึกแผ่น CD.RW ที่เร็วสูงสุด 15x
ค. การบันทึกแผ่นCD-R ที่เร็วสูงสุด 20X
ง. การบันทึกแผ่น CD ที่เร็วสูงสุด 30x

12. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสูคอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
ก. Single Port
ข. Serial Port
ค. Parallel Port
ง. Scanner

13. เครื่องพิมพ์แบบใดใช้หลักความร้อนละลายโทเนอร์ (Toner)
ก. Ink Jet
ข. Laser
ค. Dot matrix
ง. Scanner

14. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
ก. AVG
ข. NOD32
ค. PANDA
ง. ถูกทุกข้อ

15. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณและตรรกะ คือหน่วยใด
ก. Control Unit
ข. ALU
ค. PANDA
ง. Output Unit

16. ถ้าแบ่ง Partition ของฮาร์ดดิสจะใช้คำสั่ง
ก. Format
ข. Fdisk
ค. Scandisk
ง. Hardiest

17. คำสั่งใน Lทนห ที่มีความหมายคล้ายกับคำสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ
ก. Is
ข. rpm
ค. cls
ง. clear

18. คำสั่งที่ใช้ในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือข้อใด
ก. winipcfg
ข. cmd
ค. ipcfg
ง. ipconfig

19. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
ก. REN
ข. COPY
ค. DEL
ง. VOL

20. Collision คือ ข้อใด
ก. การป้องกันข้อมูล
ข. การรับข้อมูล
ค. การชนกันของข้อมูล
ง. การตรวจสอบข้อมูล

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น