ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 5

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 5 จำนวน 80 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  คอมพิวเตอร์แบบ Notebook จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด

            1.  Workstation                                      2.  Personal Computer

            3.  Supercomputer                                  4.  Analog Computer

2.  การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวทางใด

            1.  ขนาดใหญ่ขึ้นและราคาถูกลง                2.  ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น

            3.  ให้ประมวลผลงานที่มนุษย์ทำไม่ได้      4.  ให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น

3.  กรมสรรพากรมีภาระหน้าที่จัดเก็บภาษีของผู้มีรายได้ทั่วประเทศ ดังนั้นกรมสรรพากรควรใช้คอมพิวเตอร์

     ประเภทใดสำหรับประมวลภาษี

            1.  Workstation                                      2.  Mainframe Computer

            3.  Supercomputer                                  4.  Microcomputer

4.  คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกับข้อมูลชนิด Discrete Data เป็นค่า 0 หรือ 1 เรียกว่า

            1.  Discrete Computer                            2.  Binary Computer

            3.  Digital Computer                              4.  Analog Computer

5.  Minicomputer แตกต่างจาก Microcomputer คือ

            1.  Minicomputer เป็น Multi-user, Microcomputer เป็น Single User

            2.  Minicomputer มีขนาดเล็กกว่า Microcomputer

            3.  Microcomputer มีความจุข้อมูลสูงกว่า Minicomputer

            4.  ถูกทุกข้อ

6.  ข้อใดมิใช่ตัวอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

            1.  Cellular Mobile Telephone                 2.  Picture Phone

            3.  Pager                                               4.  Video Game

7.  การแสดงสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Text, Graphics, Animation, Voice,

     Music, Video เราเรียกกระบวนการทำงานนี้ว่า

            1.  Multimedia                                       2.  Multi-user

            3.  Multipurpose                                     4.  Multi-information

8.  ข้อใดแสดงถึงการต่อร่วมกัน (Connectivity) ของคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี

     ทางโทรคมนาคมแล้วทำให้เกิดประโยชน์

            1.  Telecommuting                                 2.  Telebanking

            3.  Voice mail                                       3.  ถูกทุกข้อ

9.  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ

            1.  การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีโทรคมนาคม

            2.  การนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาพัฒนาเพื่อการสื่อสารข้อมูล

            3.  การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาทำงานร่วมกันเพื่อเกิดการใช้สารสนเทศ

            4.  ไม่มีข้อใดถูก

10.  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

            1.  People, Procedures, Hardware, Software, Data

            2.  Hardware, Software, Data/Information, Communications

            3.  People, Data/Information, Communications

            4.  People, Procedures, Hardware, Software, Data/Information, Communications

11.  Software คือ

            1.  กลุ่มของลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ

            2.  ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์

            3.  ลำดับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสำหรับให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

            4.  ลำดับขั้นตอนการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

12.  ข้อใดถูกต้อง

            1.  Algorithm  สร้างมาจาก Software

2.  ถ้าสร้าง Software ไม่ได้ ก็จะสร้าง Algorithm ไม่ได้

            3.  ถ้าสร้าง Algorithm ไม่ได้ ก็ไม่สามารถสร้าง Software ได้

            4.  Computer เป็นผู้ผลิต Algorithm

13.  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (Switch On) Software ใดจะถูกใช้งานก่อน

            1.  System Software                               2.  Customized Software

            3.  Application Software                        4.  Communication Software

14.  Packaged Software คือ

            1.  Software ขนาดกะทัดรัด สะดวกในการเคลื่อนย้าย

            2.  Software สำเร็จรูปสำหรับการทำงานทั่ว ๆ ไป และมีขายอยู่ทั่วไป

            3.  Software ที่ถูกเก็บในรูปที่ทำให้ใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด

            4.  Software ที่หน่วยงานต้องสร้างขึ้นมาใช้งานเองหรือจำเพาะกับงาน

15.  Operating System คือ

            1.  Language Translator ชนิดหนึ่ง

            2.  Application Software สำหรับผลิตสารสนเทศ

            3.  System Software สำหรับจัดการการใช้ Hardware

            4.  Customized Software สำหรับการปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

16.  Hardware ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่คิดคำนวณหรือประมวลผล คือ

            1.  Microprocessor                                 2.  Calculator

            3.  Register                                           4.  Central Processing Unit

17.  ถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ต้องเก็บในส่วนใดของ Hardware

            1.  Cache                                              2.  RAM

            3.  ROM                                               4.  Secondary Storage

18.  ข้อใดเป็น Volatile Memory

            1.  ROM                                               2.  Primary Memory

            3.  Diskette                                           4.  Compact Disk

19.  หน่วยความจำขนาด 1 bit สามารแทนค่าข้อมูลในข้อใด

            1.  True หรือ False                                 2.  เลข 0 ถึง 9

            3.  อักษร A ถึง Z                                                4.  Analog Data

20.  ข้อใดจัดเป็น Information

            1.  รายการสั่งซื้อจากพนักงานขายแต่ละคน

            2.  ตัวเลขมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้าน

            3.  แบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

            4.  Transcript

21.  Input Device ชนิดใดต้องมีใช้งานในระบบ Multi-user

            1.  Scanner                                            2.   Barcode Reader

            3.  OMR                                               4.  Terminal

22.  ข้อใดเป็น Input Device ชนิด Pointing Device

            1.  Touch Screen                                                2.  Barcode Reader

            3.  Keyboard                                         4.  Magnetic Ink Character Reader

23.  Key ใดบน Keyboard ใช้สำหรับบอกคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลคำสั่งหรือบอกการสิ้นสุดบรรทัดของข้อความ

            1.  End                                                  2.  Esc

            3.  Enter                                                4.  Home

24.  ซอฟต์แวร์ชนิดใด ซึ่งทุกคนสามารถคัดลอกได้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่มีความผิด

            1.  Applications Software                                   2.  Systems Software

            3.  Shareware                                        4.  Public Software

25.  ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ

            1.  Word Processing และ Personal Information Managers

            2.  Word Processing และ Spreadsheet

            3.  Spreadsheet และ Database

            4.  Word Processing และ Graphics

26.  ข้อใดคือการแทนที่เชิงรูปภาพของคำสั่งงาน หรืองานซึ่งใช้ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้เชิงภาพ

            1.  Window                                           2.  Icon

            3.  Botton                                              4.  Dialog Box

27.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ตัวประมวลผลคำ

            1.  What-if Analysis                               2.  Thesaurus

            3.  Spell-checkers                                  4.  Headers และ Footers

28.  ข้อใดคือ การรวมความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์หลาย ๆ ชุด ให้เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หนึ่งชุด

            1.  Software Suite                                  2.  Shareware

            3.  Integrated Software                          4.   Groupware

29.  ซอฟต์แวร์ซึ่งทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ตั้งต่าง ๆ บน World Wide Web ได้คือ

            1.  Internet Explorer                               2.  Browser

            3.  Netscape Navigator                           4.  ถูกทุกข้อ

30.  ข้อใดคือสิ่งที่เราต้องใช้เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์โต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์

            1.  Software Utilities                             2.  Systems Software

            3.  Command-driven Interface                4.  Operating Environment

31.  ข้อใดดีที่สุด ซึ่งใช้อธิบายกระบวนการของการบรรจุระบบปฏิบัติการเข้าไปในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

            1.  System Prompt                                  2.  Formatting

            3.  Backing Up                                      4.  Booting

32.  ข้อใดคือสิ่งที่เราน่าจะใช้ ถ้าต้องการดู Windows และ Icon

            1.  Command-driven Interface                2.  Menu-driven Interface

            3.  Graphical User Interface                   4.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

33.  ข้อใดคือส่วนประกอบที่สำคัญของระบบปฏิบัติการ

            1.  Supervisor                                        2.  System Prompt

            3.  Icons                                                4.  ถูกทุกข้อ

34.  ข้อใดคือการประมวลผลพร้อม ๆ กันของโปรแกรมมากกว่าหนึ่งโปรแกรมโดยตัวประมวลผลหลายตัว

            1.  Multitasking                                      2.   Multiprogramming

            3.  Time-sharing                                    4.  Multiprocessing

35.  ข้อใดคือระบบปฏิบัติการที่เราน่าจะพบในบริษัท ซึ่งใช้เครือข่ายของไมโครคอมพิวเตอร์

            1.  DOS                                                            2.  Windows

            3.  Netware                                           4.  Unix

36.  ข้อใดคือบริการที่สำคัญของ External Utility Program

            1.  Screen-saver Assistance                    2.  Data Recovery

            3.  Virus Protection                                4.  ถูกทุกข้อ

37  ข้อใดหมายถึงความสามารถในการใส่ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ให้กับระบบคอมพิวเตอร์และใช้ได้ทันทีโดยไม่

       ต้องกระทำกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน

            1.  User-friendly                                                2.  Plug and Play

            3.  Supervisor                                        4.  Utility Task

38.  ข้อใดคือชนิดของหน่วยความจำซึ่งสามารถใช้ได้ในระบบคอมพิวเตอร์

            1.  Main Memory                                   2.  Video Memory

            3.  Flash Memory                                   4.   ถูกทุกข้อ

39.  ข้อใดคือสิ่งซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้กับโมเด็ม

            1.  Parallel Port                                     2.  Serial Port

            3.  SCSI Port                                         4.  Video Adapter Port

40.  ข้อใดคือการอธิบายกระบวนการซึ่งข้อมูลถูกสร้างขึ้นขณะที่เกิดเหตุการณ์ และส่งตรงไปยงระบบ

        คอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เครื่องสามารถประมวลผลได้

            1.  Information Processing                      2.  Data Processing       

            3.  Source Data Automation                    4.  Office Automation

41.  Terminal ชนิดใดซึ่งใช้ได้เฉพาะนำอินพุตเข้าและรับข้อมูลออก โดยที่ไม่สามารถประมวลผลได้อย่างเป็นอิสระ

            1.  Point-of-sale                                     2.  Dumb

            3.  Smart                                               4.  X-terminal

42.  อุปกรณ์ข้อใดคือสิ่งที่บ่อยครั้งผู้ขายนำมาใช้ตรวจสอบบัตรเครดิตโดยผ่านสายโทรศัพท์ที่ต่อกับ

        คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

            1.  Touch-tone Device                            2.  Microcomputer

            3.  Pen-based System                             4.  Plotter

43.  ในการแสดงผลของภาพต่าง ๆ นั้น จอภาพแสดงผลจะต้องมีอุปกรณ์อะไร

            1.  CRT                                                 2.  Vacuum Tube

            3.  Video Display Adapter                      4.   Plotter

44.  สำหรับผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องพิมพ์แบบกระทบชนิดไหนมากที่สุด

            1.  Dot-matrix Printer                            2.  Laser Printer

            3.  Inkjet Printer                                                4.  Thermal Printer

45.  ข้อใดคืออุปกรณ์ส่งออกชนิด Hardcopy

            1.  Display Screen                                 2.   Virtual Reality

            3.  Microfilm                                         4.  Robot

46.  ข้อใดคือหน่วยเก็บที่มีความจุมากที่สุด

            1.  CD-Rom                                          2.  Hard Disk

            3.  Diskette ขนาด 5.25 นิ้ว                      4.  Diskette ขนาด 3.5 นิ้ว

47.  ข้อใดคือสื่อบันทึกหน่วยเก็บที่บันทึก (Written) ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

            1.  Diskette                                           2.  CD-Rom

            3.  Hard Disk                                        4.  Disk Cartridge

48.  ข้อใดคือกระบวนการของการตรวจหาคำผิด พบตำแหน่งที่ผิด และแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดให้ถูกต้อง

       ในโปรแกรม

            1.  Unit Testing                                      2.  Coding

            3.  Debugging                                        4.  Correcting

49.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

            1.  Program Design                                2.  Program Coding

            3.  Program Documentation                    4.  Program Definition

50.  ข้อใดคือตัวแปรภาษาซึ่งแปลผันข้อความสั่งภาษาระดับสูงแต่ละคำสั่งให้เป็นภาษาเครื่อง และกระทำ

        การทันทีทีละคำสั่ง

            1.  Assembler                                        2.  Inplementer

            3.  Interpreter                                        4.  Compiler

51.  ภาษายุคใดซึ่งศึกษาได้ง่ายด้วยจำนวนคำสั่งไม่กี่บรรทัด และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันมาก

            1.  2                                                      2.  2

            3.  3                                                      4.  4

52.  ข้อใดคือภาษาเชิงกระบวนงาน (Procedural Languages)

            1.  SOL                                                 2.  C++

            3.  JAVA                                              4.  Visual BASIC

53.  ภาษาที่มีระดับสูงที่สุดคือ

            1.  ภาษาธรรมชาติ                                  2.  ภาษาเครื่อง  

            3.  ภาษาอังกฤษ                                     4.  ภาษาแบบทางการ

54.  ข้อใดไม่ใช่ Systems Program           

            1.  Windows                                          2.  Utilities

            3.  Microsoft Offices                             4.  Translators

55.  ข้อใดคือ Productivity Softwares

            1.  Windows                                          2.  Utilities

            3.  Microsoft Offices                             4.  Browser

56.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของรหัสเทียม

            1.  คล้ายกับข้อความสั่งภาษาธรรมชาติ      2.  ไม่มีกฎไวยากรณ์ใด ๆ          

            3.  มีข้อจำกัดน้อยกว่าภาษาโปรแกรม        4.  สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

57.  ข้อใดคือภาษาโปรแกรม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม

            1.  FORTRAN                                       2.  COBOL

            3.  BASIC                                             4.  Pascal

58.  ข้อใดคือภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Multimedia Site บน WWW

            1.  HTML                                              2.  VRML

            3.  Java                                                 4.  ถูกทุกข้อ

59.  หน้าที่หลักของ Disk Drive คือ

            1.  สร้าง Database                                  2.  Read/Write ข้อมูล

            3.  Print ข้อมูล                                       4.  ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง

60.  Floppy Disk ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีขนาด ……นิ้ว มีความจุ …… ตัวอักษร

            1.  5.25, 3.5 ล้าน                                                2.  3.5, 1.44 ล้าน

            3.  5.25, 1.44 ล้าน                                  4.  3.5,  5.25 ล้าน

61.  ในการบันทึกข้อมูลลง Disk จะบันทึกลงบน……….

            1.  Drive แต่ละ Drive แบ่งเป็น 8-9 Sector

            2.  Track แต่ละ Track แบ่งเป็น 8-9 Sector

            3.  Track แต่ละ Track แบ่งเป็น Drive

            4.  Sector แต่ละ Sector แบ่งเป็น Track

62.  ……. เป็นหน่วยความจำที่ใช้ …… อ่านและบันทึก

            1.  CD-Rom, Laser                                2.  Cartridge Tape, CD-Rom

            3.  Optical Disk, CD-Rom                      4.  Magnetic Tape, Laser

63.  หน้าที่สำคัญของ Modem คือ

            1.  เปลี่ยนสัญญาณ Digital เป็น Data, เปลี่ยน Data เป็น Digital

            2.  เปลี่ยนสัญญาณ Data เป็น Digital, เปลี่ยน Digital เป็น Data

            3.  เปลี่ยนสัญญาณ Digital เป็น Analog, เปลี่ยน Analog เป็น Digital

            4.  เปลี่ยนสัญญาณ Analog เป็น Digital, เปลี่ยน Digital เป็น Analog

64.  ……… เป็นสายสื่อสารโดยใช้…….. เป็นตัวกลางสื่อสารในสาย

            1.  Twisted Laser Pair, Laser                  2.  Fiber Optics, Laser

            3.  Fiber Laser, Optic Fiber                    4.  Fiber Optics, Optics Fiber

65.  เป้าหมายสำคัญของการมีเครือข่ายหรือ LAN คือ

            1.  แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณข้อมูล 

2.  รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

            3.  สามารถใช้อุปกรณ์และทรัพยากรร่วมกัน

            4.  ข้อ 2 และ 3 ถูก

66.  การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ……..ข้อมูล

            1.  คำนวณ, เพิ่ม, ลบ                              2.  เพิ่ม, ลบ, แก้ไข

            3.  เพิ่ม, แก้ไข, พิมพ์                               4.  แก้ไข, ลบ, รวม

67.  …….. เป็นการบริหารระดับปฏิบัติการในระบบสารสนเทศ

            1.  การตัดสินใจกึ่งโครงสร้าง, ปฏิบัติงานประจำวัน

            2.  การตัดสินใจโครงสร้างไม่แน่นอน, ปฏิบัติงานกรณีเฉพาะ

            3.  การตัดสินใจแบบโครงสร้าง, ปฏิบัติงานประจำวัน

            4.  การตัดสินใจแบบโครงสร้าง, ปฏิบัติงานกรณีเฉพาะ

68.  รายงานหรือสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลาง มีลักษณะ………

            1.  แสดงรายละเอียด, ดูแนวโน้ม, คาดการณ์, กราฟ

            2.  แสดงรายละเอียด, ผลการดำเนินงาน

            3.  ไม่แสดงรายละเอียด, ผลการดำเนินการ

            4.  ไม่แสดงรายละเอียด, สรุปยอด, การคาดการณ์

69.  ข้อแตกต่างระหว่าง Management Information System (MIS) กับ Decision Support System (DSS) คือ

        MIS ได้สารสนเทศจาก ……….. ส่วน DSS ได้สารสนเทศจาก………..          

            1.  ผลการปฏิบัติงานในอดีต, วิเคราะห์สารสนเทศแล้วสร้างแนวทางการทำงาน

            2.  ความต้องการของผู้บริหาร, วิเคราะห์สารสนเทศแล้วสร้างแนวทางการทำงาน

            3.  ความต้องการของผู้บริหาร, ผลการดำเนินงานในอดีต

            4.  ผลการปฏิบัติงานในอดีต, การคาดการณ์, แนวโน้ม, กราฟ

70.  ความสำคัญของฐานความรู้ (Knowledge Base) คือ

            1.  มี Rules แสดงบทสรุป, คำแนะนำ เพื่อตอบคำถาม

            2.  มีข้อมูลดึงส่วนผู้เชี่ยวชาญออกแสดงผล

            3.  มี Inference Engine ประมวลผลแสดงคำตอบ

            4.  เก็บข้อมูล, Facts, Rules ในระบบเพื่อใช้แสดงผล

71.  เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีระบบภาษาธรรมชาติในระบบปัญญาประดิษฐ์

            1.  ให้ผู้ใช้สามารถดึง Facts จากระบบ โดยใช้โปรแกรม Logic

            2.  ให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแปลภาษาธรรมชาติ โดยเขียนคำสั่ง (Query)

            3.  ให้ผู้ใช้สามารถใช้ภาษาธรรมชาติ โดยเขียนคำสั่ง (Query) ได้

            4.  ให้ผู้ใช้สามารถดึง Facts จากระบบ โดยเขียนคำสั่ง (Query) ได้

72.  Robot System ถูกใช้ในวงการ………. เพื่อ…….

            1.  ศึกษา, ช่วยการสอน (CAI)

            2.  ศึกษา และวิทยาศาสตร์, ช่วยการออกแบบ

            3.  อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์, ช่วยการออกแบบ

            4.  อุตสาหรรม และวิทยาศาสตร์, ช่วยการปฏิบัติงาน

73.  เหตุใดการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงขาดความเข้าใจในรายละเอียดของการทำงาน

            1.  ขาดโปรแกรมที่ดีสำหรับการพัฒนาระบบ

            2.  ขาดเอกสารเพื่อใช้ศึกษาสำหรับการออกแบบระบบ

            3.  ความต้องการของนักวิเคราะห์ระบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

            4.  ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ – ผู้ใช้

74.  Modeling Tools ที่นักวิเคราะห์ระบบใช้ ได้แก่ ……….. ในการวิเคราะห์ระบบ

            1.  System Study, Dataflow Diagram       2.  Dataflow Diagram, Feasibility Study

            3.  Organization Chart, Flowchart                       4.  Flowchart Dataflow Diagram

75.  การศึกษาการทำงานของระบบเดิม ขั้นตอนแรก คือ กำหนด………..

            1.  ปัญหา, ขอบเขต, ความเป็นไปได้, วัตถุประสงค์

            2.  ปัญหา, ขอบเขต, ความเป็นไปได้, ขั้นตอนการทำงาน

            3.  ปัญหา, ขอบเขต, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนการทำงาน

            4.  ขอบเขต, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนการทำงาน, วิเคราะห์ข้อมูล

76.  เป้าหมายของการใช้ System Flowchart เพื่อ …………

            1.  แสดงกฎหรือการตัดสินใจการทำงาน (Action) ตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้

            2.  เป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ออกแบบระบบงานทั้งระบบ

            3.  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบและทิศทางของข้อมูลทั้งระบบ

            4.  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Input Form กับ Output Form ต่าง ๆ

77.  เป้าหมายของการใช้ Prototype เพื่อ

            1.  แสดงกฎหรือการตัดสินใจการทำงาน (Action) ตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้

            2.  เป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ออกแบบระบบงานทั้งระบบ

            3.  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบและทิศทางของข้อมูลทั้งระบบ

            4.  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Input Form กับ Output Form ต่าง ๆ

78.  เป้าหมายของการใช้ Decision Table เพื่อ

            1.  แสดงกฎหรือการตัดสินใจการทำงาน (Action) ตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้

            2.  เป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ออกแบบระบบงานทั้งระบบ

            3.  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบและทิศทางของข้อมูลทั้งระบบ

            4.  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Input Form กับ Output Form ต่าง ๆ

79.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่ที่มีผลต่อโปรแกรม ได้แก่ ความต้องการด้าน

            1.  Storage, Output, Hardware, Processing

            2.  Output, Input, Hardware, Storage

            3.  Output, Input, Storage, Processing

            4.  Output, ทางเลือก, Storage, Processing

80.  ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญในขั้นตอนของการออกแบบระบบ คือ

            1.  จัดทำเอกสาร                                     2.  เขียนโปรแกรม

            3.  วิเคราะห์ต้นทุน/ผลประโยชน์ที่ได้รับ     4.  ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 5 จำนวน 80 ข้อ

1. (2) 2. (4) 3. (2) 4. (3) 5. (1) 6. (4) 7. (1) 8. (4)
9. (3) 10. (1) 11. (1) 12. (3) 13. (1) 14. (2) 15. (3) 16. (4)
17. (4) 18. (2) 19. (1) 20. (4) 21. (4) 22. (1) 23. (3) 24. (4)
25. (2) 26. (2) 27. (1) 28. (3) 29. (4) 30. (2) 31. (4) 32. (3)
33. (1) 34. (4) 35. (3) 36. (4) 37. (2) 38. (4) 39. (2) 40. (3)
41. (2) 42. (4) 43. (1) 44. (3) 45. (3) 46. (2) 47. (2) 48. (3)
49. (4) 50. (3) 51. (3) 52. (2) 53. (1) 54. (3) 55. (3) 56. (1)
57. (4) 58. (4) 59. (2) 60. (2) 61. (3) 62. (1) 63. (3) 64. (2)
65. (4) 66. (2) 67. (3) 68. (4) 69. (1) 70. (4) 71. (3) 72. (4)
73. (4) 74. (4) 75. (3) 76. (3) 77. (2) 78. (1) 79. (3) 80. (1)คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *