ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 3

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 จำนวน 140 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ใบสั่งสินค้าจากลูกค้าคืออะไร ในมุมมองของบริษัทคือ

            1.  ข้อเท็จจริง                                         2.  ข้อมูล

            3.  สารสนเทศ                                        4.  ถูกทุกข้อ

2.  ตัวเลือกในข้อใด คือ องค์ประกอบหลักของตัวประมวลผล (Processors)

            1.  หน่วยนำข้อมูลเข้า                              2.  หน่วยแสดงผล

            3.  หน่วยความจำหลัก                             4.  ถูกทุกข้อ

3.  ตัวเลือกในข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

            1.  Hardware                                         2.  Peopleware

            3.  Software                                          4.  ถูกทุกข้อ

4.  โปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์คือ

            1.  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป                            2.  ซอฟต์แวร์ระบบ

            3.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์                             4.  ถูกทุกข้อ

5.  โปรแกรม BIOS (Basis Input Output System) เก็บในหน่วยความจำชนิดใด

            1.  Read – Only Memory                         2.  Read Access Memory

            3.  Random – Only Memory                    4.  Random Access Memory

6.  ส่วนของหน่วยความจำที่ทำงานเสมือนเครื่องพิมพ์ เรียกว่า

            1.  ROM – Disk                                     2.  Ram – Disk

            3.  Print disk                                          4.  Print spooler

7.  คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ 1 K จะมีตำแหน่งอยู่ที่ใด ตั้งแต่ค่าใดถึงค่าใด

            1.  1 ถึง 1                                              2.  0 ถึง 1023

            3.  1 ถึง 1024                                         4.  0 ถึง 16383

8.  ท่านต้องการเชื่อมต่อเมาส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านต้องใช้เชื่อมต่อที่ Port ใดต่อไปนี้

            1.  RS – 232C serial port                         2.  Parallel port

            3.  RAM port                                         4.  Hard card

9.  สมาชิกที่เล็กที่สุด หรือค่าที่น้อยที่สุด ซึ่งแทนได้เพียงค่าศูนย์ หรือค่าหนึ่งเท่านั้น เรียกว่า

            1.  Byte                                                 2.  Bit

            3.  Word                                               4.  Character

10.  หน่วยวัดความจุใด มีค่าเท่ากับ 1024 Byte

            1.  Terabyte                                           2.  Megabyte

            3.  Gigabyte                                          4.  Kilobyte

11.  สายสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เรียกว่า

            1.  Memory                                           2.  Central Processing Unit

            3.  Speed                                               4.  Data bus

12.  รหัสคอมพิวเตอร์ ที่ใช้แทนในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนมาก ซึ่งแทนอักขระที่แตกต่างกันได้

       128 อักขระ คือ

            1.  American Standard for Information interchange

            2.  Binary Code Digit

            3.  Extended Binary code Decimal Interchange Code

            4.  Integrated Circuits

13.  หน่วยความจำที่ทำงานเสมือนจานแม่เหล็ก คือ

            1.  Ram disk                                          2.  ROM

            3.  Secondary                                        4.  Memory

14.  ถ้าต้องการเก็บกลุ่มของอักขระต่อไปนี้ URAI ในหน่วยความจำ ถามว่ากินเนื้อที่ในหน่วยความจำเท่าไร

            1.  4  Bytes (32 bit)                                2.  4  Kbytes

            3.  4  Mbytes                                         4.  4  Gbytes

15.  ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลได้ครั้งละ 1 ฟิลด์ โดยเมื่อกดแป้นใดต่อไปนี้ เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปในตำแหน่ง

        ฟิลด์ถัดไปจนครบข้อมูลในระเบียน

            1.  แป้น Insert                                       2.  แป้น Delete

            3.  แป้น Enter                                        4.  แป้น ->

16.  การป้อนข้อมูลซ้ำเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นการตรวจสอบความผิดพลาดชนิดใด

            1.  Field missing test                              2.  Limit test

            3.  Transposition error                            4.  Composite

17.  จอแสดงผลชนิดใดต่อไปนี้ เป็นจอแสดงผลได้สีเดียว คือ ตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพเป็นสีเขียวโดย

        พื้นฐานรอบ ๆ หรือพื้นหลังเป็นสีดำ

            1.  Color Displays                                  2.  Monochrome Displays

            3.  RGB                                                            4.  Composite

18.  เครื่องพิมพ์ชนิดใด ที่สร้างอักขระต่าง ๆ โดยใช้จุดในแนวตั้ง และแนวนอนมาเรียงต่อ ๆ กัน

            1.  Ink jet                                              2.  Dot Matrix

            3.  Laser                                               4.  Daisy Wheel

19.  จอภาพชนิดใดต่อไปนี้ ส่งผลกระทบต่อสายตาน้อยที่สุด

            1.  ความละเอียดของจอภาพ  640 x 200 pixels        2.  ความละเอียดของจอภาพ  900 x 560 pixels

            3.  ความละเอียดของจอภาพ  640 x 480 pixels        4.  ความละเอียดของจอภาพ  640 x 350 pixels

20.   เครื่องทอร์มินัลชนิดใดที่มีหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรองตลอดจนอุปกรณ์บางส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสามารถประมวลผลข้อมูลบางประการได้ด้วยตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

            1.  Intelligent terminal                            2.  Dumb terminal

            3.  Smart terminal                                  4.  Distributed terminal

21.  ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

                        241750489     นางสาวอารี      สบายใจ      31

       ซึ่งประกอบด้วย รหัสนักศึกษาเป็นตัวเลข 9 หลัก, ชื่อและนามสกุล เป็นตัวอักษรไม่เกิน 50 ตัวอักษร และอายุของบุคคลที่ป้อน ท่านคิดว่าระเบียนนี้ประกอบด้วยกี่ ฟิลด์

            1.  1  ฟิลด์                                             2.  2  ฟิลด์

            3.  3  ฟิลด์                                             4.  4  ฟิลด์

22.  เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่สร้างอักขระต่าง ๆ โดยใช้จุดในแนวตั้ง และแนวนอนมาเรียงต่อกัน

            1.  Ink jet                                              2.  Dot Matrix

            3.  Laser                                               4.  Daisy Wheel

23.  จอภาพชนิดใดต่อไปนี้ใช้เทคโนโลยีการแสดงผลผลึกเหลว (Liquid crystal display)

            1.  Composite                                        2.  Flat display screens

            3.  RGB                                                            4.  Monochrome

24.  อุปกรณ์สำหรับตรวจคะแนนสอบในวงการศึกษา โดยนักศึกษาต้องใช้ดินสอฝนลงบนกระดาษตอบ

       คำถามชนิดพิเศษ เป็นอุปกรณ์ชนิดใด

            1.  Optical Recognition                           2.  Automated Teller Machine

            3.  Magnetic Ink Character                     4.  Mark Sensing

25.  อุปกรณ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในร้านขายของ เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยอ่านรหัสที่สร้างขึ้นจากการใช้แถบ

       หรือแท่งที่มีความกว้างต่าง ๆ กัน เพื่อคิดราคาของสินค้าเป็นอุปกรณ์ชนิดใด

            1.  Point Of Seal (POS) terminals

            2.  Universal Product Code (UPC) หรือ Bar Code

            3.  Wand Readers

            4.  Automated Teller Machine

26.  รูปแบบการทำงานที่รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนช่วงเวลาหนึ่ง จะนำผลไปประมวล เรียกว่า

            1.  Online                                              2.  Interactive

            3.  Batch                                               4.  Real time

27.  จอชนิดใดต่อไปนี้ให้ความแจ่มชัดมากที่สุด และผู้ใช้สามารถเลือกใช้สีต่าง ๆ ได้หลาย ๆ สี

            1.  Composite                                        2.  RGB

            3.  Monochrome                                     4.  EGA

28.  อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล

            1.  Fixed disk                                         2.  Magnetic tape

            3.  Plotter                                              4.  CD-Rom

29.  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่อไปนี้ อุปกรณ์ใดมีความเร็วมากที่สุด

            1.  Register                                           2.  Cache Memory

            3.  RAM                                               4.  ROM

30.  หน่วยใดต่อไปนี้ของดีสก์ที่สามารถบรรจุข้อมูลได้ปริมาณมากที่สุด

            1.  Track                                               2.  Sector

            3.  Bytes                                               4.  Surface

31.  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชนิดใดไม่เหมาะสมกับการประมวลผลแบบ Interactive

            1.  ตามลำดับ (Sequential)                       2.  สัมพันธ์ (Relative)

            3.  ดรรชนี (Index)                                  4.  โดยตรง (Direct)

32.  ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Magnetic tape มีการจัดแฟ้มในลักษณะใด

            1.  Relative file                                     2.  Sequential file

            3.  Index file                                         4.  Random file

33.   แฟ้มชนิดใดต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่เก็บข้อมูล และส่วนที่ทำหน้าที่เป็นดัชนีสืบค้น เมื่อต้องการสืบค้นเพียงแต่มีคีย์นำไปตรวจสอบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มที่ทำหน้าที่เป็นดัชนีเพื่อหาตำแหน่งของข้อมูลในแฟ้มที่เก็บข้อมูล

            1.  Relative file                                     2.  Sequential file

            3.  Index file                                         4.  Random file

34.   สมมติว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทำการรวบรวมคะแนนของนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา IT 104 เพื่อนำมาตัดเกรดและพิมพ์ผลออกมาทางกระดาษ ท่านคิดว่าควรจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาเก็บในแฟ้มใด

            1.  Relative file                                     2.  Sequential file

            3.  Index file                                         4.  Random file

35.  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่กรรมวิธีของการใช้ต้องใช้แสงในการอ่านข้อมูลและการบันทึกข้อมูลจะอยู่ใน

       สภาพ Bubble

            1.  Magnetic disk                                   2.  Magnetic tape

            3.  Harddisk                                          4.  CD-Rom

36.  อะไรคือความหมายของ Data rate

            1.  ความเร็วที่หัวอ่านของดิสก์ขยับไปอยู่ตำแหน่งของ Track ที่ต้องการอ่านข้อมูล

            2.  ความเร็วในการอ่าน-บันทึกข้อมูลจากดิสก์ไปสู่ CPU

            3.  ความเร็วในการหมุนหัวอ่านของเครื่องขับดิสก์

            4.  เวลาเฉลี่ยของการค้นหาข้อมูลของแต่ละระเบียน

37.  ความหนาแน่นของเนื้อเทปวัดจาก

            1.  Record/track                                     2.  Byte/inch

            3.  Byte/sector                                       4.  Record/inch

38.  ข้อใดกล่าวถึงเทป (Tap) ได้ถูกต้อง

            1.  เหมาะสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ Index

            2.  การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้โดยตรง (Direct)

            3.  การจัดเก็บข้อมูลในเทปมี 2 ลักษณะ คือ Unblocked record และ Blocked record

            4.  เหมาะสำหรับนำประยุกต์ใช้กับงานแบบทันทีทันใด (Interactive)

39.  ข่ายงานที่มีไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบให้สามารถ

       บริหารคอมพิวเตอร์ตัวอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข่ายงานได้ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง เรียกว่า

            1.  Host Computer                                  2.  Work Station

            3.  File Server                                       4.  Star Network

40.  ข่ายงานในรูปแบบต่อไปนี้มีความปลอดภัยของข้อมูลต่ำที่สุด กล่าวคือ ข้อมูลอาจถูกผู้ใช้อื่นที่อยู่ใน

       ข่ายงานอ่านหรือนำไปใช้ได้

            1.  Star Network                                                2.  Bus Network

            3.  Ring Network                                   4.  LAN Network

41.   อาจารย์อุไรต้องการส่งจดหมายถึง อาจารย์อนุช ดังนั้นจึงพิมพ์จดหมายเก็บในแฟ้มข้อมูลต่อจากนั้นนำแฟ้มจดหมายเก็บที่คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง โดยกำหนดถึงอาจารย์อนุชเป็นผู้รับ เมื่ออาจารย์อนุชติดต่อเข้ามาในข่ายงานจึงเรียกจดหมายฉบับนี้ไปอ่าน เป็นวิธีการที่เรียกว่า

            1.  VideoText                                       2.  Communication

            3.  Database                                          3.  E-mail

42.  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์มากว่า 1 ตัว โดยคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ใช้สำหรับประมวลผลหลัก ส่วนอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่แบ่งเบาภาระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดพลาดและกำหนดรายละเอียดของการติดต่อ เมื่อข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์จึงส่งข้อมูลนั้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์ที่แบ่งเบาภาระนี้เรียกว่า

            1.  Multiplexer                                       2.  Modem

            3.  Uploading                                         4.  Front – End Processor

43.  ข้อใดกล่าวผิด

            1.  การสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ใช้รูปแบบ Digital

            2.  การสื่อสารในระบบโทรศัพท์ใช้รูปแบบ Analog

            3.  เครือข่ายแบบ MAN ขนาดใหญ่กว่า WAN

            4.  ผิดทุกข้อ

44.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Topology ของเครือข่าย

            1.  การสื่อสารในเครือข่ายแบบ BUS ยังคงกระทำได้ แม้ว่ามีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเสีย

            2.  การสื่อสารในเครือข่ายแบบ Ring ยังคงกระทำได้ แม้ว่ามีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเสีย

            3.  การสื่อสารในเครือข่ายแบบ Star ไม่สามารถกระทำได้ ถ้า Host Computer เสีย

4. ค่าใช้จ่ายแบบ Ring ถูกกว่าแบบ star เพราะใช้สายการติดตั้งสั้นกว่า

45.  ข้อใดเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้ LAN ในงานด้านการทหาร

            1.  ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลในระบบเครือข่าย

            2.  ความน่าเชื่อถือของระบบ

            3.  ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์

            4.  ความเร็วในการส่งข้อมูล

46.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

            1.  Memory Management                                    2.  I/O Management

            3.  Process Management                         4.  ไม่มีข้อใดผิด

47.  ระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบ Single Tasking

            1.  UNIX                                              2.  MS-Dos

            3.  OS/2                                                            4.  MS-Window

48.  ระบบปฏิบัติการ คือ

            1.  โปรแกรมควบคุม                               2.  โปรแกรมแจกแจงการทำงาน

            3.  กลุ่มของโปรแกรม                              4.  โปรแกรมจัดการ

49.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

            1.  การทำงานแบบ Single task แบ่งออกเป็น 2 mode คือ Foreground และ Background mode

            2.  โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและบริหารทรัพยากรในระบบเครือข่าย LAN เรียกว่า File Server

            3.  ข้อดีของระบบ Multitasking สามารถให้ผู้ใช้หลายคนทำงานในเวลาเดียวกัน

            4.  Process management ทำหน้าที่ควบคุมการนำเข้าข้อมูล/ออกของระบบคอมพิวเตอร์

50.  กระบวนการในการจัดพื้นที่ของหน่วยความจำให้กับโปรแกรมที่จะเข้ามาทำงานเรียกว่า

            1.  Memory management                        2.  Virtual storage

            3.  Program management                                    4.  Program allocation

51.  ข้อใดกล่าวถูก

            1.  โปรแกรมอรรถประโยชน์ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์รับ/แสดงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

            2.  หน้าที่ของ Memory management คือ ป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำ

      ประมวลผล

            3.  โปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  man program, overlay program และ

      Utility program

            4.  ระบบปฏิบัติการ UNIX มีความสามารถประมวลผลแบบ Multitasks และ Multiuser

52.  โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการที่จัดว่าเป็น Single Tasking คือ

            1.  XENIX                                            2.  VENIX

            3.  CP/M                                               4.  OS/2

53.  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ถูกโหลดเข้าไปทำงานอันดับแรกคือ

            1.  File server program                           2.  Utility program

            3.  Operating system                              4.  Application program

54.  กระบวนการในการบรรจุ (Load) ระบบปฏิบัติการเข้ามาที่หน่วยความจำเรียกว่า

            1.  Loading                                            2.  Booting

            3.  Rrompting                                        4.  Taking

55.  คำสั่ง DIR ใน MS-Dos  เปรียบเทียบได้กับ…………ในระบบปฏิบัติการ Windows

            1.  Tools                                                2.  Folder

            3.  File                                                  4.  Record

56.  คำสั่งใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อแฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้ถ้าไม่ระวังในการใช้

            1.  DIR                                                 2.  FILE

            3.  FORMAT                                         4.  VIEW

57.  ข้อใดที่สามารถพบใน Windows98 แต่ไม่พบใน DOS

            1.  OLE Technology                               2.  Internet Explorer

            3.  Multitasking                                      4.  ถูกทุกข้อ

58.  Virtual memory เรียกอีกอย่างว่า

            1.  Background                                      2.  Foreground

            3.  Virtual storage                                  4.  Utility program

59.  ข้อใดแสดงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์รับคำสั่งจากผู้ใช้

            1.  Prompt                                             2.  Interrupt

            3.  Blinking                                           4.  Cursor

60.  DOS เน้นการใช้งานของผู้ใช้ผ่านส่วนต่อประสาน (User Interface)

            1.  Command                                         2.  Menu

            3.  Function Key                                                4.  Icon

61.  C:\>COPY *.* A:  หมายถึง

            1.  การสำเนาแฟ้มทุกแฟ้มใน Directory ไปที่ Drive C

            2.  ย้ายแฟ้มชื่อ *.* ไปที่ Drive A

            3.  ทำสำเนาทุกแฟ้มใน Directory ที่ Drive C ไปที่ Drive A

            4.  ย้ายแฟ้มชื่อ *.* จากที่ Drive A ไปที Drive C

62.  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมที่เข้ามาเป็นอันดับแรก คือ

            1.  System software                               2.  Application software

            3.  Microsoft word                                 4.  WINDOWS

63.  การซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปต้องพิจารณาส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

            1.  Warranty Card                                  2.  Keyboard Template

            3.  Hand Book Reference                                   4.  ไม่มีข้อผิด

64.  ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

            1.  Package Software                             2.  System Software

            3.  Utility Software                                4.  Application Software

คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 65-67

            1.  Access                                             2.  Excel

            3.  Auto CAD                                        4.  PowerPoint

65.  โปรแกรมต่อไปนี้ จัดอยู่ในระบบโปรแกรมตารางการทำงาน (Spreadsheet)

66.  โปรแกรมต่อไปนี้ คือ โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการนำเสนอ (Presentation)

67.  โปรแกรมต่อไปนี้ คือ โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล

68.  โปรแกรมต่อไปนี้ ที่มีคุณสมบัติ Multi – Interface

            1.  WinWord                                         2.  Excel

            3.  PowerPoint                                       4.  ถูกทุกข้อ

69.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสัญญาณจากโปรแกรมเพื่อสอบถามผู้ใช้งานว่า ต้องการให้โปรแกรมทำงานอะไร

            1.  Command Driver Software                2.  Prompt Driver Software

            3.  Menu Software Driver                      4.  Function Key Driver Software

70.  การติดต่อระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ใช้ (User Interface)  ในรูปแบบใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

            1.  Form Fill                                          2.  Icon Interface

            3.  Menu Drive                                      4.  Function Key Drive

71.  Context – sensitive system คือ

            1.  ระบบความช่วยเหลือประเภทที่ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบดูว่าตัวเองกำลังทำอะไร

            2.  ระบบความช่วยเหลือพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของโปรแกรม

            3.  รูปแบบการติดต่อระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ใช้

            4.  ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

72.  ข้อใดสัมพันธ์กับ Icon system คือ

            1.  Mouse                                              2.  GUI

            3.  Menu                                               4.  ถูกทั้ง 1, 2

73.  เมื่อผู้ใช้ (User) เกิดปัญหาในการใช้งานโปรแกรมความช่วยเหลือ อันดับแรกที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้

       มากถึง 80% มาจาก

            1.  Programmer                                     2.  Trainer

            3.  Help Desk                                        4.  Help Facility

74.  ตัวเลือกในข้อใด เป็นตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ด้านการนำเสนอ

            1.  MS-Access                                       2.  Ms-Excel

            3.  MS-Word                                         4.  MS-PowerPoint

75.  ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing)

            1.  WinWord                                         2.  Word Perfect

            3.  Word Star                                        4.  ถูกทุกข้อ

76.  Word Wrap คืออะไร

            1.  ความสามารถในการค้นหาคำผิด          2.  ความสามารถในการหาคำพ้อง

            3.  ความสามารถในการตรวจสะกดคำ       4.  ความสามารถในการจัดบรรทัด

77.  ลักษณะการทำงานที่โปรแกรมจะทำการพิมพ์จดหมาย โดยนำรายชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ของลูกค้ามา

        ผนวกกับแฟ้มจดหมาย คือ

            1.  Outliner                                           2.  Mail Wrap

            3.  Word Star                                        4.  Mail Merge

78.  การจัดตำแหน่งสุดท้ายของแต่ละบรรทัดให้ตรงกันทั้งหน้ากระดาษ เรียกว่า

            1.  Right Justification                             2.  Right setting

            3. Right fitting                                       4.  Right standard

79.  รูปแบบอักขระที่ใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ เรียกว่า

            1.  Character type                                  2.  Character setting

            3.  Fonts                                                4.  Frame

80.  การเก็บรูปไว้เพื่อที่จะสามารถเรียกมาใช้งานร่วมกับข้อมูล หรือข้อความต่าง ๆ เรียกส่วนที่ทำการเก็บ

       ภาพนั้นว่า

            1.  Page composition                              2.  Clip art software

            3.  Picture Software                               4.  Composing Software

81.  WYSIWYG หมายถึง

            1.  งานที่พิมพ์ออกมาในแผ่นกระดาษเหมือนกับงานที่ปรากฏบน Screen

            2.  งานที่ปรากฏบน Screen เหมือนกับภาพจริงมากที่สุด

            3.  งานที่มีความคมชัดสูง

            4.  งานที่ดึงภาพที่เก็บไว้มาประกอบกับเนื้อความที่พิมพ์

82.  ข้อใดคือการสร้างเส้นเดี่ยวเพื่อแสดงว่าขึ้นบรรทัดใหม่

            1.  Word Warp                                      2.  Underlining

            3.  Hard Page Break (เส้นคู่)                   4.  Soft Page Break

83  คุณลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ในด้านการจัดรูปแบบเอกสารตีพิมพ์ คือ

            1.  Desktop Publishing                            2.  Page Composition

            3.  Graphic Page                                                4.  Art Page

84.  ความสามารถที่โดดเด่นของโปรแกรมประเภทตารางทำการ (Spreadsheet) คือ

            1.  การทำนายผล (Forecast)                    2.  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost – benefit Analysis)

            3.  วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)          4.  คำนวณอัตโนมัติ (Automatic Calculation)

85.  กราฟในข้อใดต่อไปนี้ ที่เหมาะสำหรับการแสดงยอดขายสินค้าที่แยกตามภาคต่างประเทศของประเทศ

            1.  กราฟแท่ง                                          2.  กราฟวงกลม

            3.  กราฟเส้น                                          4.  กราฟแกน XY

86.  โปรแกรมใดต่อไปนี้ที่ใช้ในงานด้านการออกแบบ

            1.  CAD                                                            2.  CAM

            3.  Plan                                                 4.  View

87.  User Interface หลักของ Excel ใช้รูแบบใด

            1.  Icon                                                 2.  Menu

            3.  Function                                           4.  ถูกทั้ง 1, 2

88.  บริษัทผลิตสินค้าต้องการรู้ว่าถ้าต้องการลดราคาสินค้าอุปโภคทุกชนิดที่ผลิตลง 5% เป็นเวลา 3 เดือน

        จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลกำไรโดยรวมของกิจการ เป็นการใช้คุณสมบัติข้อใด

            1.  Goal seeking analysis                        2.  Sensitivity analysis

            3.  What – if analysis                              4.  Optimization analysis

89.  การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ควรใช้โปรแกรมในกลุ่มใด

            1.  Database software                            2.  Spreadsheet

            3.  Integrated Software                          4.  Word Processing

90.  การคำนวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักศึกษา ใช้คุณสมบัติข้อใด

            1.  Range, Function                                2.  Sum, Formula

            3.  Sum, Function                                   4.  ถูกทุกข้อ

91.  โปรแกรมใดต่อไปนี้ที่ใช้ในงานควบคุมเครื่องให้ปฏิบัติตามโปรแกรมที่สั่ง

            1.  CAD                                                            2.  Plan

            3.  CAM                                               4.  View

92.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ Integrated Software

            1.  ลดจำนวนโปรแกรมต่าง ๆ ลงเพราะผนวกเอางานด้านต่าง ๆ มาไว้ที่โปรแกรมเดียว

            2.  ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะโปรแกรมเดียวทำงานได้หลายอย่าง

            3.  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้โปรแกรมแบบหลายรูปแบบ

            4.  ไม่ต้องมีการแปลงข้อมูลข้ามระบบเพื่อส่งไปให้โปรแกรมอื่นทำงาน

93.  ระบบฐานข้อมูลต่างจาก File Manager

            1.  ปริมาณผู้ใช้ที่สามารถใช้ฐานข้อมูล       2.  ปริมาณแฟ้มข้อมูลที่สามารถรองรับได้

            3.  ประมาณข้อมูลที่รองรับได้                  4.  ไม่มีข้อใดถูก

94.  ข้อใดถูกต้อง

            1.  ระเบียน (Record) ประกอบขึ้นด้วย Field ที่สัมพันธ์กัน

            2.  ชื่อ Field ในฐานะข้อมูลต้อง Unique

            3.  DBMS เป็น Software ตัวหนึ่ง

            4.  ถูกทุกข้อ

95.  โปรแกรมใดในการช่วยตอบคำถาม “ลูกค้ารายใดบ้างที่มีการสั่งซื้อสินค้า A มากกว่า X หน่วย?”

            1.  Auto CAD                                        2.  Excel

            3.  Access                                             4.  PowerPoint

96.  การสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล เรียกว่า

            1.  Query                                              2.  Questioning database

            3.  Asking database                                4.  Searching

97.  โปรแกรมที่จัดการกับฐานข้อมูลได้แก่

            1.  PowerPoint                                       2.  Access

            3.  Excel                                               4.  Lotus 123

98.  รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้เป็นที่นิยมใช้งานได้แก่

            1.  Hierarchical                                     2.  Network

            3.  Relational                                         4.  Normal

99.  ประโยชน์สำคัญของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น

            1.  เก็บข้อมูลจำนวนมาก                         2.  ช่วยในการคำนวณอัตโนมัติ

            3.  แยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ได้ง่าย          4.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

100.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้าใช้ฐานข้อมูล เช่น

            1.  Locking                                            2.  Backup

            3.  Icon                                                 4.  ถูกทุกข้อ

101.  การใช้งานโปรแกรม Access ของผู้ใช้ผ่าน User Interface ในรูปแบบใดบ้าง

            1.  Table                                               2.  Menu

            3.  Icon                                                 4.  ถูกทุกข้อ

102.  การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นเหมาะสมกับระบบการประมวลผลแบบ

            1.  กลุ่ม (Batch)                                     2.  เชื่อมโยงโดยตรง (Online Line)

            3.  Offline                                             4.   Transaction

103.  ตัวเลือกในข้อใด ที่ทำการจัดเก็บสารสนเทศของโครงสร้างแฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูล

            1.  Data Definition                                 2.  Data Dictionary

            3.  Data Structure                                  4.  Data Element

104.  การเขียน Flowchart เพื่อ

            1.  วางแผนหาคำตอบ                              2.  Code program

            3.  วิเคราะห์ปัญหา                                  4.  กำหนดปัญหา

105.  ภาษาโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมควรเรียนรู้เป็นภาษาแรก คือ

            1.  BASIC                                            2.  FORTRAN

            3.  Pascal                                              4.  Cobol

106.  ระบบบริหารโรงแรม ควรใช้ภาษาใดในการพัฒนา

            1. FORTRAN                                       2.   BASIC

            3.  Pascal                                              4.  Cobol

107.  ภาษาโปรแกรมถูกใช้ในขั้นตอนใด

            1.  การนิยามส่วนนำเข้านำออก                 2.  การกำหนดคุณลักษณะ

            3.  การทดสอบโปรแกรม                         4.  การเขียนโปรแกรม

108.  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม คือ

            1.  Data flow diagram                            2.  Structure chart

            3.  Scheduler                                         4.  Structured English

109.  Interpreter แตกต่างกับ Compiler ในเรื่องใด

            1.  Interpreter ทำงานเร็วกว่า                  

2.  Interpreter แปลโปรแกรมทีละคำสั่งจะไม่มี Object program เกิดขึ้น

            3.  Compiler เป็นที่นิยมใช้มากกว่า เพราะสะดวกกว่า

            4.  Interpreter สามารถแปลโปรแกรมได้ทุกภาษา ในขณะที่ Compiler จะแปลได้เฉพาะภาษาหนึ่งเท่านั้น

110.  ข้อใดถูกใช้เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทางเลือกต่าง ๆ ได้รับการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน

            1.  Data flow diagram                            2.  Decision table

            3.  Pseudocode                                       4.  Decision tree

111.  เทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก คือ

            1.  Questionnaire                                   2.  Observation

            3.  Sampling                                          4.  Prototype

112.  ขั้นตอนแรกที่ควรดำเนินการในการพัฒนาระบบ คือ

            1.  Analysis                                           2.  Maintenance

            3.  Design                                             4.  Feasibility study

113.  เครื่องมือใดที่ช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการกระแสข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ

            1.  Pseudocode                                       2.  Data flow diagram

            3.  Structure chart                                  4.  Decision table

114.  ข้อใดช่วยในการกำหนดระยะเวลา ลำดับขั้นในการทำงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

            1.  Flowchart                                         2.  Decision tree

            3.  Gantt chart                                       4.  Prototype

115.  การกำหนดรูปแบบรายงานที่ได้รับจากระบบอยู่ในขั้นตอนใด

            1.  การศึกษาความเป็นไปได้                    2.  การออกแบบระบบ

            3.  การวิเคราะห์ระบบ                             4.  การทดสอบระบบ

116.  ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ เราจะต้องดำเนินการสิ่งใดบ้าง

            1.  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากระบบเก่า

            2.  ออกแบบโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูล

            3.  เขียนรายงานความต้องการของระบบใหม่

4. สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ในระบบ

117.  สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จะประกอบด้วยอะไรบ้าง

            1.  Decision Table                                  2.  Computer

            3.  MIS, DSS, ES                                  4.  Data Processing

118. การสร้าง Prototype ในขั้นตอนการออกแบบระบบมีเจตนาใด

            1.  ตรวจสอบความต้องการว่าครบถ้วนหรือไม่

            2.  ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่

            3.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

            4.  ตรวจสอบระบบเครื่องทาง Hardware

119.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแปลงระบบ (Conversion)

            1.  การใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแบบใหม่ การปฏิบัติระบบงานใหม่ถือเป็นการแปลงระบบ

            2.  การแก้ไขโครงสร้างบางอย่างของข้อมูลเดิมถือเป็นการแปลงระบบ

            3.  การแปลงแฟ้มข้อมูลไม่ถือว่าเป็นการแปลงระบบ

            4.  การแปลงแฟ้มข้อมูลนั้นอาจต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

120.  ระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ใดบ้าง

            1.  TPS, MIS, DSS, Es                           2.  TPS, OA, DP

            3.  ระบบ Payroll ระบบฐานข้อมูล                        4.  ระบบการประมวลผลข้อมูล

121.  What if Analysis ใช้ในงานใดบ้าง

            1.  การตั้งคำถามเรื่องราคาเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น

            2.  ออกแบบโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูล

            3.  ศึกษาความเป็นไปได้ในระบบธุรกิจ

            4.  สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ

122.  ระบบ DSS นั้นมีพื้นฐานจากองค์ประกอบใด

            1. Intelligence Base                               2.  Data Flow Diagram

            3.  Program Flow                                   4.  External database และ Model Base

123.  การสร้างพยากรณ์ยอดขายในอนาคตของบริษัทในอนาคต 5 ปีข้างหน้า จัดว่าเป็นระบบใด

            1.  TPS                                                 2.  DSS

            3.  MIS                                                 4.  Batch Processing

124.  ระบบใดที่ต่อไปจะมาแทนที่มนุษย์ในสาขาที่ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

            1.  Expert System                                   2.  Robot

            3.  MIS                                                 4.  DSS

125.  Knowledge Based System สามารถสร้างได้โดย

            1.  Programmer                                     2.  System Analyst

            3.  Specialist                                         4.  Data Base Designer

126.  ZOG จัดว่าเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านใด

            1.  การรักษาโรค                                     2.  E-Business

            3.  การเงิน                                             4.  การบริหารทางร้านค้าปลีก

127.  E-Commerce จัดว่าเป็นระบบใด

            1.  TPS                                                 2.  MIS

            3.  ระบบงานทางคอมพิวเตอร์                  4.  พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์

128.  ระบบผู้เชี่ยวชาญ จะอาศัยพื้นฐานจากเรื่องใด

            1.  ระบบฐานความรู้และฐานข้อมูล           2.  ระบบฐานข้อมูลและกฎเกณฑ์

            3.  ระบบฐานความรู้และกฎเกณฑ์            4.  ระบบตรรกะและระบบฐานข้อมูล

129.  การจะสร้างระบบ Knowledge จะต้องอาศัยใคร

            1.  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและวิศวกรคอมพิวเตอร์

            2.  ผู้เขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห์ระบบ

            3.  วิศวกรและผู้เขียนโปรแกรม

            4.  วิศวกรคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบ

130.  ปกติคำถามที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ กับผู้บริหารนั้นจัดเข้าข่ายในลักษณะงานได้ดังนี้ คือ

            1.  What Happen                                                2.  What if analysis

            3.  Where is                                          4.  If Then

131.  Expert Shell ถูกนำไปใช้ในการดำเนินการเรื่องใด

            1.  แปลภาษาคอมพิวเตอร์                        2.  สร้างภาพยนต์บนระบบคอมพิวเตอร์

            3.  สร้าง Home Page                              4.  สร้าง Software สำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ

132.  Inference Engine หมายถึงอะไร

            1.  Computer Hardware Engine

            2.  Software ประเภทหนึ่ง

            3.  Engine ชนิดหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์

4. Robotic Engine

133.  โปรแกรมที่ต่อต้านไวรัส คือ

            1.  Trojan horse                                     2.  Worm

            3.  Vaccine                                           4.  DES

134.  ความผิดพลาดจากระบบงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์นั้นสาเหตุใดสูงที่สุด

            1.  ข้อมูล                                               2.  จากการออกแบบระบบผิดพลาด

            3.  การโปรแกรม                        4.  จากผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือ

135.  ลักษณะใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นการทำอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

            1.  การโจรกรรมข้อมูลในระบบ

            2.  การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายระบบ

            3.  การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคนอื่นมาสู่บัญชีของลูก

            4.  การใช้ Software

136.  Front Ended Use คือใคร

            1.  Programmer                                     2.  System Analyst

            3.  Data Entry Clerk                               4.  Manager

137.  ในระบบ E-Commerce ต้องมีมาตรการ System Security ใดบ้าง

            1.  กำหนดการเข้าระบบต้องมีรหัส

            2.  การสร้างสิทธิการเข้าใช้ระบบ การป้องกัน Hacker

            3.  การสร้างระบบสำรองข้อมูล

            4.  การควบคุมผู้เข้ามาใช้ในระบบ

138.  GIGO จะเน้นเรื่องใด

            1.  Data Error                                        2.  Software Error

            3.  Hardware Error                                4.  System Error

139.  สิ่งต่อไปนี้ข้อใดที่มิใช่ความผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทางคอมพิวเตอร์

            1.  การคิดภาษา 7% แล้วปัดทศนิยมหลักที่ 3 ทิ้งไป

            2.  การนำ Password ของเพื่อนเพื่อใช้คอมพิวเตอร์

            3.  การซื้อ Software Windows ในราคา 100 บาทมาใช้งาน

            4.  การขอลิขสิทธิ์ การใช้ Software 1 ระบบจาก Microsoft แล้วนำมาใช้ทั้งบริษัท

140.  นักศึกษาเรียนวิชา IT 104 จบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

            1.  Data Entry, Front End User                2.  System Analyst

            3.  System Programmer                          3.  System Operator

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 3 จำนวน 140 ข้อ

1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. (2) 5. (1) 6. (4) 7. (2) 8. (1)
9. (2) 10. (4) 11. (4) 12. (1) 13. (1) 14. (1) 15. (3) 16. (3)
17. (2) 18. (2) 19. (2) 20. (1) 21. (2) 22. (2) 23. (2) 24. (4)
25. (2) 26. (3) 27. (2) 28. (3) 29. (1) 30. (4) 31. (1) 32. (2)
33. (3) 34. (2) 35. (4) 36. (2) 37. (2 ) 38. (3) 39. (1) 40. (3)
41. (4) 42. (4) 43. (3) 44. (2) 45. (1) 46. (4) 47. (2) 48. (1)
49. (2) 50. (1) 51. (4) 52. (3) 53. (3) 54. (2) 55. (2) 56. (3)
57. (4) 58. (3) 59. (1) 60. (1) 61. (3) 62. (1) 63. (4) 64. (4)
65. (2) 66. (4) 67. (1) 68. (4) 69. (2) 70. (2) 71. (1) 72. (4)
73. (4) 74. (4) 75. (4) 76. (4) 77. (4) 78. (1) 79. (3) 80. (2)
81. (1) 82. (4) 83. (1) 84. (4) 85. (1) 86. (1) 87. (4) 88. (3)
89. (2) 90. (2) 91. (3) 92. (3) 93. (2) 94. (4) 95. (3) 96. (1)
97. (2) 98. (3) 99. (4) 100. (4) 101. (4) 102. (2) 103. (1) 104. (1)
105. (3) 106. (4) 107. (4) 108. (2) 109. (2) 110. (2) 111. (1) 112. (4)
113. (2) 114. (3) 115. (2) 116. (1) 117. (3) 118. (1) 119 (3) 120 (1)
121. (1) 122. (4) 123. (2) 124. (1) 125. (1) 126. (3) 127. (4) 128. (3)
129. (1) 130. (2) 131. (4) 132. (2) 133. (3) 134. (2) 135. (4) 136. (3)
137. (2) 138. (1) 139. (4) 140. (1)                


คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *