ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์นำข้อมูลประเภท Point Device

            1.  จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen)      2.  เครื่องดิจิไตซ์ (Digitizing Tablet)

            3.  ปากกาแสง (Light Pen)                      4.  Optical Mark Reader (OMR)

2.  หน่วยที่ใช้บอกความละเอียดของจอภาพ (Monitor) คือ

            1.  PPM                                                2.  DPI

            3.  Pixel                                                            4.  Baud

3.  เราควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบใดสำหรับพิมพ์เอกสารที่มีสำเนา (Copy) เช่น ใบส่งสินค้าฯ

            1.  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Print)

            2.  เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (Inkjet Printer)

            3.  เครื่องพิมพ์ดอตเมตริกซ์ (Dot Matrix Pinter)

            4.  เครื่องพิมพ์ Thermal (Thermal Printer)

4.  ถ้าต้องการสำรอง (Backup) ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเลือกหน่วยความจำสำรองในข้อใด

            1.  Hard Disk                                        2.  Magnetic Tape

            3.  Floppy Disk                                      4.  CD-Rom

5.  การส่ง-รับข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยควบคุมอินพุต-เอ้าท์พุต

     (I/O Control) ผ่าน

            1.  พอร์ต (Port)                                      2.  สล็อต (Slot)

            3.  บัส (Bus)                                          4.  แร็ค (Rack)

6.  ข้อมูลและคำสั่งที่ถูกนำเข้ามาในตัวประมวลผล เก็บไว้ในองค์ประกอบใดของหน่วยประมวลผล

            1.  Control Unit                                     2.  Arithmetic and Logic Unit

            3.  Register                                           4.  ROM

7.  การถอดรหัสคำสั่ง (Decode) กระทำโดยองค์ประกอบใดของหน่วยประมวลผลกลาง

            1.  Control Unit                                     2.  Arithmetic and Logic Unit

            3.  Register                                           4.  ROM

8.  การทดสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ กระทำโดยองค์ประกอบของส่วนใดของหน่วยประมวลผลกลาง

            1.  Control Unit                                     2.  Arithmetic and Logic Unit

            3.  Register                                           4.  ROM

9.  ตัวเลือกในข้อใดคือรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บพักผลลัพธ์จากการประมวลผลตัวเลข

            1.  Accumulator Register                                    2.  Address Register

            3.  Stack Pointer Register                                   4.  Status Register

10.  การเพิ่มหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพิ่มหน่วยความจำในข้อใด

            1.  RAM                                               2.  ROM

            3.  CD-Rom                                          4.  DVD

11.  หน่วยความจำ ROM แบบใดที่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet)

            1.  PROM                                             2.  EROM

            3.  EPROM                                           4.  EEPROM

12.  เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับใดที่ถูกกำหนดขั้นตอนทางการทำงานเฉพาะ (Dedicate Task) เอาไว้

            1.  ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

            2.  มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

            3.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

            4.  เอ็มเบดเด็ดคอมพิวเตอร์ (Embedded Computer)

13.  เราควรเลือกคอมพิวเตอร์ระดับใดมาใช้จัดเก็บประมวลผลข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทั่วประเทศ

            1.  ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

            2.  มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

            3.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

            4.  เอ็มเบดเด็ดคอมพิวเตอร์ (Embedded Computer)

14.  สารกึ่งตัวนำ (Solid State Transistor) ถูกคิดค้นและเริ่มนำมาใช้สร้างคอมพิวเตอร์ในยุคใด

            1.  ยุคที่ 1                                               2.  ยุคที่ 2

            3.  ยุคที่ 3                                               4.  ยุคที่ 4

15.  ถ้าต้องการพิมพ์จดหมายเชิญกลุ่มผู้รับเหมามาประมูลงาน โดยที่เนื้อความจดหมายเหมือนกัน ควรเลือก

       ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานตัวใดมาใช้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

            1.  Desktop Publisher                             2.  Database

            3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

16.  เราควรเลือกซอฟต์แวร์ในข้อใดมาใช้งานในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Finance)

            1.  Desktop Publisher                             2.  Database

            3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

17.  เราควรเลือกซอฟต์แวร์ในข้อใดมาใช้จัดเก็บและค้นคืนข้อมูลผู้ขายวัตถุดิบผลิตสินค้า

            1.  Desktop Publisher                             2.  Database

            3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

18.  บริษัทผลิตนิตยสารควรเลือกซอฟต์แวร์ในข้อใดมาใช้ในการจัดเรียงพิมพ์เล่มนิตยสาร

            1.  Desktop Publisher                             2.  Database

            3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

19.  การสร้างจดหมายหลายฉบับจากแฟ้มเนื้อจดหมายและแฟ้มที่อยู่ผู้รับด้วยการใช้ความสามารถพื้นฐาน

       ข้อใดของโปรแกรมประมวลผลคำ

            1.  Spell Check                                      2.  Index

            3.  Mail Marge                                      4.  Edit

20.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมประมวลผลคำ

            1.  Format                                             2.  Page Layout

            3.  Advanced Tool                                  4.  Frame

21.  การพิมพ์ตัวอักษรห้อย (H2O) ตัวยก (X2) ในเอกสารเป็นการใช้ความสามารถข้อใดของโปรแกรม

       ประมวลผลคำ

            1.  Format                                             2.  Page Layout

            3.  Advanced Tool                                  4.  Frame

22.  ตัวเลือกข้อใดคือการกำหนดรูปแบบการวางแนวเอกสารในแนวตั้งในโปรแกรมประมวลผลคำ

            1.  Vertical                                           2.  Landscape

            3.  Horizontal                                        4.  Portrait

23.  ตัวเลือกข้อใดคือการกำหนดระยะห่างของข้อความจากขอบกระดาษในโปรแกรมประมวลผลคำ

            1.  Margin                                             2.  Justify

            3.  Indent                                              4.  Show Code

24.  ตัวเลือกในข้อใดคือการหาคำที่มีความหมายเหมือนกันในโปรแกรมประมวลผลคำ

            1.  Spell Check                                      2.  Thesaurus

            3.  Auto Correct                                    4.  Word Count

25.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet)

            1.  Scientific Notation                            2.  Equation

            3.  Currency Format                               4.  Graph

26.  กราฟรูปแบบใดในตารางโปรแกรมทำการ (Spreadsheet) ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

            1.  Column                                            2.  Line

            3.  Bar                                                  4.  Pie

27.  ตัวเลือกในข้อใดคือขั้นตอนแรกของการสร้างตารางทำการสำหรับทำนายยอดการขายสินค้า

            1.  Enter Data                                        2.  Formulas

            3.  Layout                                              4.  Form

28.  ตัวเลือกในข้อใดคือรูปแบบของสูตรที่ถูกต้องของโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet)

            1.  S1 + Z2 =                                         2.  + = S1 Z1

            3.  S1 + Z1                                            4.  = S1 + Z1

29.  ตัวเลือกในข้อใดคือรูปแบบของฟังก์ชันที่ถูกต้องของโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet)

            1.  Sum(F1-G1)                                     2. Sum(F1+G1)

            3.  Sum(F1:G1)                                     4.  Sum(F1,G1)

30.  ตัวเลือกในข้อใดคือรูปแบบการบอกช่วงของเซลล์ข้อมูลที่ถูกต้อง

            1.  J1 – L3                                             2.  J1 + L3

            3.  J1 : L3                                              4.  J1 ; L3

31.  เพื่อความสะดวกและถูกต้องเราควรใช้วิธีนำข้อมูลเข้าแบบใดในการนำข้อมูลเข้าเก็บในฐานข้อมูล (Database)

            1.  ผ่านฟอร์ม                                         2.  จากแฟ้ม

            3.  ใส่ในตาราง                                       4.  ผ่านโปรแกรม

32.  หนังสือคือองค์ประกอบใดในฐานข้อมูลของระบบการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด

            1.  Field                                                            2.  Record

            3.  Table                                               4.  Entity

33.  การจัดเก็บข้อมูลหนังสือแต่ละเล่มจัดเก็บไว้ใน

            1.  Field                                                            2.  Record

            3.  Table                                               4.  Entity

34.  เราควรเลือกเขตข้อมูลตัวใดในตารางหนังสือ (Book Table) เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ของตาราง

       หนังสือในฐานข้อมูลของการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด

            1.  เลขหนังสือ (Number)                        2.  ชื่อหนังสือ (Title)

            3.  ชื่อผู้แต่ง (Author)                              4.  สำนักพิมพ์ (Publisher)

35.  ตัวเลือกในข้อใดคือความหมายของคีย์นอก (Foreign Key)

            1.  เขตข้อมูลถัดจากเขตข้อมูลเป็นคีย์หลัก (Primary Key) ของตารางที่เชื่อมโยง

            2.  เขตข้อมูลที่มีค่าไม่ซ้ำกันในตาราง

            3.  เขตข้อมูลเดียวกับเขตข้อมูลที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ของตารางที่เชื่อมโยง

            4.  เขตข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันในตาราง

36.  การค้นคืนข้อมูลจากตารางต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key)

       เรียกว่า

            1.  Form                                                2.  Query

            3.  Report                                              3.  Table

37.  การตรวจสอบว่าข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มมีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรมีในตารางหนังสือในฐานข้อมูลการ

       ยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด คือ การทำ

            1.  Data Investigation                             2.  Data Modeling

            3.  Data Mining                                     4.  Data Warehouse

38.  การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล เรียกว่า การแสดง

            1.  Attribute                                          2.  Entities

            3.  Relation                                           4.  Modeling

39.  “นักเรียนหนึ่งคนมีบัตรประจำตัวนักเรียนได้แค่หนึ่งใบ” จากข้อความนี้แสดงความสัมพันธ์แบบใด

        ระหว่างลูกค้ากับบัญชีเงินฝาก

            1.  Many to Many                                   2.  Many to One

            3.  One to Many                                     4.  One to One

40.  ลูกค้าของธนาคารหนึ่งคนมีบัญชีเงินฝากได้หลายบัญชี” จากข้อความนี้แสดงความสัมพันธ์แบบใด

       ระหว่างลูกค้ากับบัญชีเงินฝาก

            1.  Many to Many                                   2.  Many to One

            3.  One to Many                                     4.  One to One

41.  ตัวเลือกในข้อใดคือการปรับระยะระหว่างตัวอักษรของโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์ (Desktop Publishing)

            1.  Column                                            2.  Snaking

            3.  Row                                                 4.  Kerning

42.  ตัวเลือกในข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์ (Desktop Publishing) ที่ข้อความสามารถ

       เคลื่อนไปยังสดมภ์อื่น ๆ ได้

            1.  Column                                            2.  Snaking

            3.  Row                                                 4.  Kerning

43.  ตัวเลือกข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์ที่ต่างไปจากโปรแกรมประมวลผลคำ

            1.  การจัดเรียงและจัดรูปแบบข้อความ

            2.  การนำแฟ้มหลายแฟ้มมารวมเป็นแฟ้มเดียว

            3.  การนำข้อมูลภาพเข้าโดยตรงจากเครื่องสแกนเนอร์

            4.  การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร

44.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

            1.  การประมวลผล จัดเก็บ การค้นคืนข้อมูล

            2.  การโหลดโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์รอบนอก

            3.  การจัดลำดับการประมวลผลโปรแกรม

            4.  การจัดการพื้นที่ของหน่วยความจำหลักสำหรับโปรแกรม

45.  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) แบ่งออกเป็น

            1.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และระบบปฏิบัติการ (Application and Operation System Software)

            2.  ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Operating System and System Service Software)

            3.  ซอฟต์แวร์บริการระบบ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (System Service and Package Software)

            4.  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ และระบบปฏิบัติการ (Utility and Operating System Software)

46.  ระบบปฏิบัติการในข้อใดเดิมเป็นระบบปฏิบัติการบนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการพัฒนามาใช้กับ

        เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

            1.  Windows                                          2.  Unix

            3.  VMS                                                4.  MS-Dos

47.  ตัวเลือกในข้อใดคือคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการที่สามารถประมวลผลโปรแกรมหลายโปรแกรม

       เสมือนว่าแต่ละโปรแกรมถูกประมวลผลไปพร้อม ๆ กัน

            1.  กลุ่ม (Batch Processing)                     2.  มันติทาสก์ (Multitask)

            3.  แบ่งเวลา (Time-Share-Processing)     4.  โต้ตอบทันที (Real-Time-Processing)

48.  ตัวเลือกข้อใดคือหลักการของระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

       ได้หลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน

            1.  กลุ่ม (Batch Processing)                     2.  มันติทาสก์ (Multitask)

            3.  แบ่งเวลา (Time-Share-Processing)     4.  โต้ตอบทันที (Real-Time-Processing)

49.  ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-Dos ถ้าเราต้องการกำหนดจำนวนไดร์ฟของ

        หน่วยความจำสำรองต้องกำหนดในแฟ้มใด

            1.  Command.com                                  2.  Config.sys

            3.  Autoexec.bat                                    4.  IO.sys

50.  แฟ้มของระบบปฏิบัติการ MS-Dos ในข้อใดที่เก็บกลุ่มคำสั่งกลุ่ม Internal Command ไว้

            1.  Command.com                                  2.  Config.sys

            3.  Autoexec.bat                                    4.  IO.sys

51.  ระบบปฏิบัติการสามารถนำโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่าเนื้อที่ของหน่วยความจำหลักมาประมวลผลได้

       โดยใช้หลักการใด

            1.  Time Sharing                                                2.  Virtual Memory

            3.  Semaphore                                       4.  Multiprocessing

52.  การกำหนดระดับของการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละระดับ เป็นคุณสมบัติด้านใดของระบบปฏิบัติการ

            1.  Protection Facilities                          2.  File Management

            3.  IQ Supervision                                  4.  Loading Application

53.  ตัวเลือกในข้อใด คือ รูปแบบคำสั่งเงื่อนไข (Conditional Statement) ของภาษาคอมพิวเตอร์

            1.  Do / While                                       2.  Loop = 0;

            3.  Counter = Counter + 1;                      4.  If / Then / Else

54.  ตัวเลือกในข้อใด คือ รูปแบบคำสั่งวนทำซ้ำ (Loop Statement) ของภาษาคอมพิวเตอร์

            1.  Do / While                                       2.  Loop = 0;

            3.  Counter = Counter + 1;                      4.  If / Then / Else

55.  องค์ประกอบของภาษาโปรแกรมในข้อใดที่ถูกเปลี่ยนค่าได้เนื่องจากคำสั่งในโปรแกรม

            1.  Statement                                         2.  Variable

            3.  Subroutine                                        4.  Keyword

56.  องค์ประกอบของภาษาโปรแกรมในข้อใดที่สามารถบอกถึงชนิดของคำสั่งได้

            1.  Statement                                         2.  Variable

            3.  Subroutine                                        4.  Keyword

57.  ตัวเลือกในข้อใดคือภาษาโปรแกรมในยุคแรก

            1.  Mnemonics Code                               2.  Machine Code

            3.  Instruction                                        4.  Pseudo Code

58.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่กลุ่มคำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

            1.  Store                                                            2.  Shift

            3.  Print                                                4.  Jump

59.  คอมไพเลอร์ (Compiler) จัดเป็นซอฟต์แวร์ชนิดใด

            1.  Package Software                             2.  Application

            3.  Operation System                              4.  System Service Software

60.  การทำงานของตัวแปรภาษาแบบใดเวลาแปลจะทำการแปลคำสั่งภาษาระดับสูงทีละหนึ่งคำสั่งแล้ว

       ปฏิบัติงานโดยทำแบบนี้ไปจนจบโปรแกรม

            1.  Compiler                                          2.  Interpreter

            3.  Code Generation                               4.  Lexical Analysis

61.  ตัวเลือกในข้อใดคือผลลัพธ์จากการแปลโปรแกรมภาษาระดับสูงของคอมไพเลอร์

            1.  Source Code                                     2.  Mnemonic Code

            3.  Object Code                                     4.  Intermediate Code

62.  การตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ภาษาโปรแกรมทำในระยะใด ของการแปลโปรแกรม

            1.  Lexical Analysis                               2.  Syntax Analysis

            3.  Semantic Analysis                             4.  Code Generation

63.  เราควรเลือกภาษาโปรแกรมภาษาใดเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์

            1.   BASIC                                            2.  ASSEMBLY

            3.  COBOL                                           4.  FORTRAN

64.  เราควรเลือกใช้โปรแกรมภาษาใดเพื่อนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมด้านบัญชี

            1.   BASIC                                            2.  C

            3.  COBOL                                           4.  FORTRAN

65.  คำว่า “Non – Procedural” คือ แนวทางของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคใด

            1.  ยุคที่ 1                                               2.  ยุคที่ 2

            3.  ยุคที่ 3                                               4.  ยุคที่ 4

66.  ภาษาโปรลอก (Prolog)  ไม่เหมาะกับการนำมาพัฒนางานประมวลผลแบบใด

            1.  Logic Processing                               2.  Arithmetic Processing

            3.  Symbolic Processing                          4.  Parallel Processing

67.  องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ในข้อใดที่ทำหน้าที่จัดเก็บความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์

       กับความรู้เดิม

            1.  Knowledge Engineer                         2.  Knowledge Base

            3.  Interface Engine                               4.  Natural Language

68.  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

            1.  System Analysis                                2.  Specification and Design

            3.  Program                                           4.  Debug

69.  การสอบถามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

            1.  System Analysis                                2.  Specification and Design

            3.  Program                                           4.  Debug

70.  การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรมแล้วแก้ไข อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

            1.  System Analysis                                2.  Specification and Design

            3.  Program                                           4.  Debug

71.   การสังเกตการที่พนักงานทำกับระบบเดิม อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

            1.  Feasibility Study                               2.  Analysis

            3.  System Design                                  4.  Document

72.  การตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบหรือไม่ เป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนใดของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

       คอมพิวเตอร์

            1.  Feasibility Study                               2.  Analysis

            3.  System Design                                  4.  Document

73.  ขั้นตอนในข้อใดของการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทำควบคู่กับขั้นตอนอื่น ๆ

            1.  Feasibility Study                               2.  Analysis

            3.  System Design                                  4.  Document

74.  ควรเลือกวิธีการติดตั้งระบบใหม่แบบใด ถ้าต้องการลดค่าใช้จ่ายและเวลา

            1.  Indirect Running                               2.  Spiral Implement

            3.  Parallel Running                               4.  Direct Implement

75.  ควรเลือกวิธีการติดตั้งระบบใหม่แบบใด ถ้าต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบใหม่กับระบบเดิม

            1.  Indirect Running                               2.  Spiral Implement

            3.  Parallel Running                               4.  Direct Implement

76.  รายการของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและวิธีการแก้ไขทั้งหมดควรอยู่ในคู่มือใด

            1.  User Guide                                       2.  Programmer Guide

            3.  Technical Documentation                   4.  System Documentation

77.  รายงานยอดสินค้าในคลังสินค้าประจำเดือน คือรายงานประเภทใด

            1.  Exceptional Report                            2.  On – Demand Report

            3.  Forecasting Report                            4.  Schedule Report

78.  รายงานของรายการสินค้าที่ถึงจุดที่ต้องสั่งผลิตเพิ่ม คือรายงานประเภทใด

            1.  Exceptional Report                            2.  On – Demand Report

            3.  Forecasting Report                            4.  Schedule Report

79.  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามร้านบริการอินเตอร์เน็ตโจรกรรมข้อมูลของทางราชการ เป็นการทำ

       อาชญากรรมแบบใด

            1.  การโจรกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

            2.  การขโมยเวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

            3.  การละเมิดสิทธิการใช้งาน

            4.  การละเมิดสิทธิการใช้คอมพิวเตอร์

80.  ชนิดของเครือข่ายแบบใดประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับสถานีงาน (Workstation) ที่เชื่อมกันเพื่อ

       แบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันในเครือข่าย

            1.  Point – to – Point                               2.  Peer – to – Peer

            3.  Client / Server                                  4.  Master / Slave

81.  การส่งแพ็กเกจข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปส่วนหัวของแพ็กเกจบรรจุข้อมูลข้อใด

            1.  ข้อมูล                                               2.  ที่อยู่ผู้รับ

            3.  ที่อยู่ผู้ส่ง                                           4.  รหัสตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล

82.  รูปแบบของเครือข่าย (Topology) แบบใดที่ยุ่งยากในการติดตั้ง แต่ง่ายในการหาจุดเสียและปรับปรุง

            1.  Mesh                                                2.  Ring

            3.  Star                                                 4.  Bus

83.  ควรเลือกรูปแบบของเครือข่าย (Topology) แบบใดเพื่อรองรับการขยายขนาดเครือข่ายในอนาคต

            1.  Mesh                                                2.  Ring

            3.  Star                                                 4.  Bus

84.  เทคโนโลยีเครือข่ายในข้อใด โดยทั่วไปนิยมใช้เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network)

            1.  Token Ring                                       2.  Ethernet

            3.  FDDI                                               4.  ATM

85.  ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของฟาสอีเทอร์เน็ต (Fast Ethernet) อยู่ที่

            1.  8 Mbps                                             2.  10 Mbps

            3.  16 Mbps                                           4.  100 Mbps

86.  อุปกรณ์เครือข่ายในข้อใดที่ทำหน้าที่ทวนสัญญาณในสายเคเบิล เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณให้

       สามารถวิ่งไปในระยะไกลได้

            1.  Bridge                                              2.  Gateway

            3.  Router                                              4.  Repeater

87.  อุปกรณ์เครือข่ายในข้อใดที่ใช้แบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดการใช้ของสัญญาณ

            1.  Bridge                                              2.  Gateway

            3.  Router                                              4.  Repeater

88.  บริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการในการส่งถ่ายแฟ้มระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

        เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

            1.  Telnet                                              2.  FTP

            3.  Gopher                                             4.  IRC

89.  จากข้อมูลต่อไปนี้ “admin@ru.ac.th” เกี่ยวข้องกับบริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

            1.  Web                                                 2.  E-mail

            3.  News Group                                     4.  Internet Phone

90.  จากข้อมูลต่อไปนี้ “http://www.ru.ac.th/” เกี่ยวข้องกับบริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

            1.  Web                                                 2.  E-mail

            3.  News Group                                     4.  Internet Phone

91.  จงแปลงเลข (27.625)10  ให้เป็นเลขฐาน 2

            1.  (10110.110)2                                     2.  (11011.101)2

            3.  (10110.101)2                                     4.  (11011.110)2

92.  จงแปลงเลข (10011.011)2  ให้เป็นเลขฐาน 10

            1.  19.75                                                2.  19.375

            3.  18.75                                                3.  18.275

93.  จงแปลงเลข (CAB)16  ให้เป็นเลขฐาน 10

            1.  3018                                                 2.  3258

            3.  3243                                                 4.  2988

94. จงแปลงเลข (5764)8  ให้เป็นเลขฐาน 16

            1.  BF4                                                 2.  BF7

            3.  B3E                                                 4.  BBC

95. จงแปลงเลข (01010101010)2  ให้เป็นเลขฐาน 8

            1.  5252                                                 2.  2850

            3.  1252                                                 4.  1850

96. จงแปลงเลข (DEF)16  ให้เป็นเลขฐาน 2

            1.  (110111111110)2                                2.  (110111101111)2

            3.  (111011011111)2                                4.  (111011011110)2

97. จงแปลงเลข (01011)10  ให้เป็นเลขฐาน 16

            1.  3E9                                                  2.  457

            3.  44D                                                 4.  3F3

98. จงแปลงเลข (2354)10  ให้เป็นเลขฐาน 8

            1.  4462                                                 2.  4746

            3.  4625                                                 4.  4757

99. จงแปลงเลข (1E4F)16  ให้เป็นเลขฐาน 8

            1.  12357                                               2.  17516

            3.  17117                                               4.  12573

100. จงแปลงเลข (2574)8  ให้เป็นเลขฐาน 2

            1.  10111101100                                     2.  10111101101

            3.  10101111101                                     4.  10101111100

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ

1. (4) 2. (3) 3. (3) 4. (2) 5. (3) 6. (3) 7. (1) 8. (2)
9. (1) 10. (1) 11. (3) 12. (4) 13. (3) 14. (2) 15. (4) 16. (3)
17. (2) 18. (1) 19. (3) 20. (3) 21. (1) 22. (4) 23. (1) 24. (2)
25. (3) 26. (2) 27. (2) 28. (4) 29. (3) 30. (3) 31. (1) 32. (4)
33. (2) 34. (1) 35. (1) 36. (2) 37. (2) 38. (3) 39. (4) 40. (3)
41. (4) 42. (2) 43. (2) 44. (1) 45. (4) 46. (2) 47. (2) 48. (3)
49. (2) 50. (1) 51. (2) 52. (1) 53. (4) 54. (1) 55. (2) 56. (1)
57. (2) 58. (2) 59. (2) 60. (2) 61. (3) 62. (2) 63. (4) 64. (3)
65. (4) 66. (4) 67. (2) 68. (2) 69. (2) 70. (4) 71. (2) 72. (1)
73. (4) 74. (4) 75. (3) 76. (3) 77. (4) 78. (1) 79. (3) 80. (3)
81. (2) 82. (3) 83. (4) 84. (2) 85. (4) 86. (4) 87. (2) 88. (2)
89. (2) 90. (1) 91. (2) 92. (2) 93. (3) 94. (1) 95. (3) 96. (2)
97. (4) 98. (1) 99. (1) 100. (4)                
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *