วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3

28 มี.ค. 2020
660

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

 1. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใช้งาน
  ก. Freeware
  ข. Shareware
  ค. Demo
  ง. Limited
 2. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไประยะหนึ่งจะหมดไป
  ก. Communications
  ข. Fonts Utilities
  ค. Calendar and Scheduling
  ง. Device Drivers Utilities
 3. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนําเสนอเรื่องราว โดยมีภาพประกอบ
  ก. Word
  ข. Excel
  ค. PowerPoint
  ง. Access
 4. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
  ก. .pdf
  ข. .psd
  ค. ,p5a
  ง. .ppt
 5. ส่วนขยายของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของ โปรแกรม
  ก. .a5p
  ข. .xls
  ค. .ppt
  ง. . psd
 6. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  ก. พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้
  ข. เล่นเกมต่างๆได้หลายชนิด
  ค. ใช้Internetได้
  ง. ดูหนังฟังเพลงได้
 7. โปรแกรมใดท่ีไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้
  ก. Visual Basic
  ข. Swish Max
  ค. Adobe Image Ready
  ง. Macromedia Flash
 8. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพ เคล่ื่อนไหว
  ก. JPEG
  ข. BMP
  ค. GIF
  ง. TIF
 9. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
  ก. RGB Color
  ข. CMYK Color
  ค. Grayscale
  ง. Bitmap
 10. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดีโอ
  ก. .avi
  ข. .wmv
  ค. .aif
  ง. .mp4
 11. ข้อใดไม่ใช่วีดีโอ
  ก. .mid
  ข. .mov
  ค. .mp3
  ง. .mp4
 12. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าจะสร้างภาพเพื่อพิมพ์เป็นนิตยสารจะใช้ Mode ใด
  ก. RGB Color
  ข. CMYK Color
  ค. Grayscale
  ง. Bitmap
 13. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
  ก. Adobe Premiere
  ข. Cool Edit
  ค. Ulead
  ง. Vegas
 14. จุดเล็ก ๆ ที่ต่อกันจนทำให้เกิดภาพบนจอภาพเรียกว่าอะไร
  ก. Pin
  ข. Pixel
  ค. Gif
  ง. JPG
 15. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
  ก. ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล
  ข. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล,
  ค. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล
  ง. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูลสายข้อมูล
 16. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
  ก. แบบทิศทางเดี่ยว
  ข. แบบสองทิศทางทางสลับกัน
  ค. แบบสองทิศทางพร้อมกัน
  ง. แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
 17. การใช้โทรศัพท์เป็นการส่งข้อมูลแบบใด
  ค. Half-Duplex Transmission
  ข. Half-Simplex Transmission
  ค. Simplex Transmission
  ง. Full – Duplex Transmission
 18. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจ
  มากที่สุด
  ก. GIF
  ข. JPEG
  ค. JPG
  ง. BMP
 19. ข้อใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
  ก. Web Site
  ข. ACC
  ค. Page
  ง. URL
 20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. E-Mail คือ การส่งจุดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
  ข. www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
  ค. RC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
  ง. FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์


Loading...