ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

 1. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  ก. Bit
  ข. Byte
  ค. Field
  ง. Record
 2. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
  ก. Batch Processing
  ข. Transaction Processing
  ค. Oriented Processing
  ง. Data Processing
 3. 1 MB เท่ากับข้อใด
  ก. 1,000 ไบต์
  ข. 1,024 ไบต์
  ค. 1,024 กิโลไบต์
  ง. 1,000,000 ไบต์
 4. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
  ก. CD
  ข. MD
  ค. RD
  ง. DIR
 5. สัญลักษณ์ O คือข้อใด
  ก. สิ้นสุดโปรแกรม
  ข. เชื่อมต่อผังงาน
  ค. ประมวลผล
  ง. แสดงผลทางจอภาพ
 6. สัญลักษณ์คือข้อใด
  ก. รับค่าข้อมูล
  ข. ประมวลผล
  ค. เริ่ม-จบโปรแกรม
  ง. แสดงผลทางจอภาพ
 7. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
  ก. Basic, Excel
  ข. Basic, PowerPoint
  ค. Basic, Cobol
  ง. Cobol, Excel
 8. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
  ก. Visual FoxPro
  ข. Basic, PowerPoint
  ค. Basic, Cobol
  ง. Coblo, Excel
 9. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือข้อใด
  ก. DSS
  ข. EIS
  ค. ES
  ง. MIS
 10. การวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  ก. DSS
  ข. EIS
  ค. ES
  ง. MIS
 11. 3+5 x (2 2+1)-3=?
  ก. 20
  ข. 25
  ค. 37
  ง. 40
 12. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกในข้อใด
  ก. B9
  ข. 561
  ค. 127
  ง. F1
 13. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
  ก. 106
  ข. 107
  ง. 108
  ค. 109
 14. A3, ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
  ก. 106
  ข. 107
  ค. 108
  ง. 109
 15. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว หรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
  ก. ESC
  ข. Shift
  ค. Caps Lock
  ง. Enter
 16. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
  ก. WinZip
  ข. Winpro
  ค. WinRar
  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
 17. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
  ก. Alt + P
  ข. Ctrl + C
  ค. Ctrl + v
  ง. Alt + F
 18. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20,C3-61.C4=60 ถ้าใช้คำสั่ง AVG (C1:C4) จะได้คำตอบในข้อใด
  ก. 10
  ข. 20
  ค. 30
  ง. 60
 19. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,c1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
  ก. COUNT
  ข. IF
  ค. AVG
  ง. SUM
 20. ถ้าต้องการอ่านเอกสาร อf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
  ก. Microsoft Word
  ข. Access 97
  ค. Windows Media
  ง. Acrobat Reader

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *