วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

แจกสื่อการสอนคำพื้นฐาน

แจกสื่อการสอนคำพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านของเยาวชนไทย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม” โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริม การอ่าน การเขียนให้บังเกิดผลสำเร็จและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการตอบสนองจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการอ่าน การเขียนระดับโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานสู่การพัฒนาการอ่าน การเขียนอย่างยั่งยืนและเกิดคุณภาพเชิงประจักษ์ต่อไป

ดาวน์โหลด แจกสื่อการสอนคำพื้นฐาน

https://drive.google.com/drive/folders/1WmK_SefTDfj0K5XHKGQRYT_S6iAmOeod?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]