วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่

การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่

เกณฑ์การประเมิน

๑.วินัยคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
๑.๑ วินัยในตนเอง
๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี เกณฑ์การประเมิน
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ

๒.มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

๓.เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี เกณฑ์การประเมิน
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว เกณฑ์การประเมิน

๖. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
๖.๒ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1jetpuEF-u4ogW9HoX8hlPNEWZ2-TFwxK/view?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น