วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่

การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่

เกณฑ์การประเมิน

๑.วินัยคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
๑.๑ วินัยในตนเอง
๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี เกณฑ์การประเมิน
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ

๒.มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

๓.เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี เกณฑ์การประเมิน
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว เกณฑ์การประเมิน

๖. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
๖.๒ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1jetpuEF-u4ogW9HoX8hlPNEWZ2-TFwxK/view?usp=sharing


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แจกเอกสารประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์ใหม่ล่าสุด
แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
การปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่
ดาวน์โหลด พาวเวอร์พ้อย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Loading...