การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่

การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่

เกณฑ์การประเมิน

๑.วินัยคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
๑.๑ วินัยในตนเอง
๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี เกณฑ์การประเมิน
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ

๒.มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

๓.เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี เกณฑ์การประเมิน
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว เกณฑ์การประเมิน

๖. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
๖.๒ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1jetpuEF-u4ogW9HoX8hlPNEWZ2-TFwxK/view?usp=sharing

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *