วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

การปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่ พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน  และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 

๓) ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่

๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

๖)  ทำนุบำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗) ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งมีข้อปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

๑.  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

๒.  มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต ยุติธรรม และจริงใจ

๓.  มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ

๔.   ไม่ดุด่า กล่าวคำหยาบคาย ข่มขู่ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้เรียนทั้งต่อหน้า และลับหลัง

๕.   ใช้ถ้อยคำและวาจาที่สุขภาพเรียบร้อยแก่ผู้เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

๖.   ไม่เลือกผู้เรียน เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี

๗.   ตรวจเช็คอุปกรณ์การสอนก่อนสอนทุกครั้ง

๘.   ไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวลขณะกำลังเรียนหรือเรียนจบแล้ว

๙.  ไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนขณะทำการสอน

๑๐.  ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจหน้าที่ในการสอนของครูที่ดีที่พึงมีต่อผู้เรียน

๑๑.   ห้ามครูผู้ใดทำการล่วงเกินผู้เรียนขณะกำลังสอนหรือช่วยเกินขอบเขตของครูที่พึงกระทำ

๑๒.   ห้ามครูสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เปิดวิทยุดังเกินไปขณะทำการสอน

๑๓.   ครูผู้สอนไม่สมควรใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น ขณะสอน

๑๔.   เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา  มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ  ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดไม่ควรกระทำบนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดีงาน

๑๕.   ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงานมีสมาธิในการทำงานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกินไป

๑๖.   ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู

๑๗.   ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตนเองและสำนักงาน

๑๘.   มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมีสัมพันธภาพที่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมน้ำใจ

๑๙.   หลีกเลี่ยงอบายมุข ยาเสพติด การพนัน สิ่งไม่ดีทั้งปวง

๒๐.   พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด รู้จักแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๒. งานครูที่ปรึกษา

นายอิสระ   ดีครัน  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้เป็นที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

                  ๒.๑ การดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน

                           ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ของนักเรียนที่สอนในห้องเรียน  โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียน  หากนักเรียนเกิดปัญหาก็จะเรียกนักเรียนมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักเรียนต่อไป

                        .๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                           ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอกสมุดประวัตินักเรียน เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในด้านต่างๆ หากนักเรียนมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ครูสามารถที่จะทราบรายละเอียดของนักเรียนรายบุคคล  และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที  นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการออก   เยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  และยังเป็นการเก็บประวัติด้านครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย

                  ๒.๓ การดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้า

                              ข้าพเจ้าทำการดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้าโดยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗/๗ ในตอนเช้าก็จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ทำกิจกรรม Homeroom กับนักเรียนในที่ปรึกษา  เพื่อสอบถามถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคน หากพบปัญหาจะได้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงทีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

                                    การควบคุมแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้า  ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้าของนักเรียนในที่ปรึกษา  โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิดและปล่อยให้นักเรียนนั้นปฏิบัติเอง  เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หากนักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวก็จะเรียกนักเรียนมาตักเตือน เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อไป

๓. งานหน้าที่พิเศษ

ข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนครูเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๙ โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ให้เป็นผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่  และปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]