วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน……และ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่)

มาตรฐานของสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 กับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ. รอบสี่ (พ.ศ.2559 -2563)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานของสถานศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน

. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพ

คุณภาพในที่มีประสิทธิผล การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ. รอบสี่ (พ.ศ.2559 -2563)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน/ตัวบ่งชี้

ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

ด้านที่ 5 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ด้านที่ 6 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา

ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)

ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา

ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)

ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา

ด้านที่ 5 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ด้านที่ 6 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่18 เอกลักษณ์สถานศึกษา

ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)


Loading...