วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู  ตามแบบ วฐ.2

ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ2 นี้ คือ การรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหน้าที่อื่น ภาคเรียนแต่ละปีการศึกษานั้น การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและหน้าที่อื่นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานและสรุปผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินตนเอง ต่อไป

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู  ตามแบบ วฐ.2

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินตนเองของ ผู้ดำรงตาแหน่งครู และเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จริง ในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู และแบบ วฐ.2 พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา

เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ดำรงตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู และตามแบบ วฐ.2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]