การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.

เนื้อหาจาก คู่มือ ว.21 บทที่ 3 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ (คู่มือ ว21-2560 (สพฐ.) อยู่ด้านล่างสุดครับ สามารถดาวน์โหลดได้

วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

1.ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินตนเองของ ผู้ดำรงตาแหน่งครู และเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จริง ในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู และแบบ วฐ.2 พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา

2. เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ดำรงตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู และตามแบบ วฐ.2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

3. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้แบบบันทึกการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 การประเมินให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้ การประเมินอาจใช้วิธีการประเมิน ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจประเมินตามระดับคุณภาพที่เป็นจริง เมื่อประเมินได้ระดับคุณภาพใดแล้ว ให้นำไปกรอกลงในตารางสรุปผลการประเมิน และให้นำผลการประเมินไปบันทึกลงในแบบรายงานผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)

4. ให้สรุปผลการประเมินให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หากผู้ดำรงตำแหน่งครู ไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ดำรงตำแหน่งครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินแทน

6. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา

7. เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ให้เสนอ คำขอตามแบบ วฐ.1 และผู้อำนวยการสถานศึกษานำผลการประเมินรายปีการศึกษา (วฐ.2) มาบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)

8. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะต้องมี การสรุปผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกัน หากผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่า วิทยฐานะที่ขอ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมิน และสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)

ดาวน์โหลด คู่มือ ว21-2560 (สพฐ.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *