วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2550
 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การอนุมัติเดินทางไปราชการ  ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ  อนุมัติระยะเวลาในการเดินทางล่วงหน้า  หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจำเป็น

 • การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง  กรณีพักค้าง
  • ให้นับ  24  ชั่วโมงเป็น  1  วัน
  • ถ้าไม่ถึง  24  ชั่วโมงหรือเกิน  24  ชั่วโมง  และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน  24  ชั่วโมง  นับได้เกิน  12  ชั่วโง  ให้ถือเป็น  1 วัน
 • การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีไม่พักค้าง
  • หากนับได้ไม่ถึง  24  ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน  12  ชั่วโมง  ให้ถือเป็น  1วัน
  • หากนับได้ไม่เกิน  12  ชั่วโมง  แต่เกิน  6  ชั่วโมงขึ้นไป  ให้ถือเป็นครึ่งวัน
 • การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ  ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป
 • กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
การลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานของข้าราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕