งานพัสดุโรงเรียน

“การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย  และการดำเนินการอื่นๆ  ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

“พัสดุ”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่กำหนดไว้ในหนังสือ  การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ  หรือการจำแนกประเภทรายจ่าย  ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

“การซื้อ”  หมายความว่า  การซื้อพัสุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง

“การจ้าง”  ให้หมายความรวมถึง  การจ้างทำของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  การับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การจ้างที่ปรึกษ  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            ขอบข่ายภารกิจ

 1. กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549
 4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การเก็บรักษา  และการเบิกพัสดุ  การควบคุม  และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
 3. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
 5. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคุมดู  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงาน  การรักษาสภาพแวดล้อม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
 6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
 7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
 12. ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ศึกษาความรู้เรื่องพัสดุเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *