SAR ผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ในรอบปีการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อโรงเรียนและเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนได้รับทราบต่อไป

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ผลงานและรางวัลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตอนที่ 2  การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ครูที่ปรึกษา
3. งานพิเศษ นอกเหนือการปฏิบัติการสอนตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
4. งานด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
5. ภารกิจอื่นๆ ทีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆ
ตอนที่ 3  การพัฒนางานและการพัฒนาตนเอง
1. การพัฒนาตนเอง (การอบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงาน)
2. เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. งานวิจัยและงานวิจัยในชั้นเรียน
4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
6. การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
7. การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอนที่ 4  ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจ
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับหน้าที่พิเศษ
2.1 งานหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
2.2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2.3 กลุ่มบริหารงานอำนวยการ            
2.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2.5 กลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไป  
2.6 กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน  
2.7 งานกิจกรรมบังคับ  
2.8 งานกิจกรรมเลือก  
2.9 งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ  
ตอนที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียน  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
2. ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
5. ผลงานดีเด่นในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
ตอนที่ 6  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. การค้นพบความรู้ใหม่  
2. ปัญหา/ความต้องการที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
3. โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา  
   
ภาคผนวก  
สำเนาคำสั่ง  
สำเนาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  
รูปภาพกิจกรรม  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *