วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน

1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบับนี้สำหรับให้ครูผู้สอนทำการประเมินสภาพการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประเมินตามสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในแต่ละคน โดยจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองผลการประเมินอีกครั้งหนึ่ง

2. แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอน
ตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะของครูผู้สอน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน 6 สมรรถนะ

3. ให้ผู้ประเมินอ่านรายการคำถามในแต่ละสมรรถนะให้ดีก่อนที่จะทำการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้ท่านทำเครื่องหมาย / ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานในแต่ละรายการคำถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง

ดาวน์โหลด แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]