วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1

ปัจจุบันการศึกษาไทย ตระหนักในความสำคัญของการอ่านและการเขียน ภาษาไทย เนื่องจากสภาพปัจจุบันโรงเรียนและนักเรียนบางส่วนอ่านและเขียน หนังสือไม่ได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน จำเป็นต้องมีการสอนซ่อมเสริมในเรื่องการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียน

การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเป็นกิจกรรมสำคัญในการแก้ไขปัญหาและป้องกันนักเรียนอ่านเขียน ภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การฝึกทักษะการอ่านการเขียน ซึ่งครูผู้สอนต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความสนใจที่จะฝึกทักษะการอ่านและเขียน เรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับครูผู้สอนใช้สอนซ่อมเสริมให้ นักเรียน โดยจัดแบบฝึกการอ่านและการเขียนอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการอ่านและเขียนเป็นคำ การเติมตัวอักษร ที่หายไปมาเติมในช่องว่าง การเขียนคำของคำอ่าน การโยงคำอ่านกับคำเขียน การฝึกอย่างเป็นระบบนี้ เป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการอ่านและการเขียนให้ดีขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเล่มน จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนักเรียนกลุ่มป้าหมายดังกล่าวให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1

http://www.mediafire.com/file/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 3.9]
2 ความคิดเห็น
ศิริญาพร เสรินขจรกิจ เมื่อ 18/03/2020 15:16

สวยดีค่ะ น่าสนใจต่อนักเรียน

รัชนี อินทรศรี เมื่อ 18/03/2020 15:16

สนใจคะ มีประโยชน์กับนักเรียนคะ