วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

หลักเกณฑ์และวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยืดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(๒) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(๓) การให้รางวัลจูงใจ
(๔) การให้ออกจากราชการ
(๕) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการประมิปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป

ครั้งที่ ๒ ประมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของบีเดียวกัน

องค์ประกอบการประมินผลการปฏิบัติงาน มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน

ระดับผลการประเมินมี ๕ ระดับ ดังนี้
ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)
ดีมาก (ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙)
ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐- ๗๙.๙๙)
พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙,๙๙ ลงมา)

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 
1.กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2561
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ
3.ประกาศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562
4.คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
5.VDO Conference 8 ก.พ.2562
6.VDO Conference 28 ก.พ.2562
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การเลื่อเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]