วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562

แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ว 6/2562

ว 6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือที่ส่งถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติดังนี้

1. ยกเลิกแบบบันทึกการประเมินแนบท้ายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. แก้ไขคำชี้แจงและแบบประมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ในการนี้ จึงให้ใช้คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เป็นต้นไป

แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ว 6/2562

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
– เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชาที่สอน
– เอกสารโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่สอน
– เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร
– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
– เอกสารแผนการสอน
– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน
– การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา Buddy Supervision
– เอกสาร ปพ.5 แบบบันทึกคุณภาพผู้เรียน
– วิจัย นวัตกรรม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารชั้นเรียนต่างๆ
– แบบ ปพ. แบบประเมินผู้เรียน
– หลักสูตรสถานศึกษาพร้อมคู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องตามระดับชั้น
– แผนการจัดการเรียนรู้
– คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล
– หลักฐานการวัดและประเมินผล
– หลักฐานการสอนซ่อมเสริม
– งานวิจัยในชั้นเรียน
– การจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
– ตารางการจัดการเรียนรู้
– ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน
– มุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุมหนังสือ, มุมนันทนาการหรือมุมสบาย, ข้อตกลงประจำห้องเรียน, มุมสุขภาพที่แสดงผลงานนักเรียน, ชั้นวางสิ่งของนักเรียน, การตกแต่งบรรยากาศในห้องเรียนคำวัญ, สมุดข้อมูล, บันทึกการตรวจสุขภาพบันทึก ตารางน้ำหนักส่วนสูง
– ป้ายแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบรายบุคคลและแบบสรุปรวมป้ายนิเทศ, ป้ายชื่อครูประจำชั้นป้ายชั้นเรียน, ป้ายแสดงการมาเรียนประจำวันของนักเรียน, ชื่อสมาชิกในชั้นเรียน
– สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– วันเดือนปีปฏิทินหรือปฏิทินปฏิบัติงาน
– เอกสารประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
– เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
– เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
– เอกสารบันทึกการค้นคว้า
– เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
– เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
– เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือ ว 6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ว 6/2562

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]