วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ และวันวชิราวุธ

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ และวันวชิราวุธ

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือสำรอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนครูเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 5

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือสำรอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม / งาน                 
โครงการลูกเสือสำรอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่

สอดคล้องกับมาตรฐาน                    
มาตรฐานที่ 3, 4, 5, 9 , 10          

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ให้เกิดแก่นักเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างดียิ่ง  คือกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี และอีกหลายประการ โดยเฉพาะการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือทุกรุ่นของโรงเรียนครูเชียงราย

ดังนั้น โรงเรียนครูเชียงราย เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือสำรอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานในกิจกรรมลูกเสือ
2.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์ต่างๆ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบรายงานลูกเสือวันวชิราวุธ

แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารี  เนื่องใน”วันวชิราวุธ”  ประจำปี 2564 วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนเพจครูเชียงราย  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]