วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่

แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่

การประเมินหมวด ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

.๑ วินัยและการรักษาวินัย 

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่ฝ่าฝืนตามข้อห้าม ตามที่กำหนดไว้

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – บัญชีลงเวลา

         – สรุปการมาปฏิบัติราชการ สรุปวันลา

         – บันทึกการอยู่เวร

         – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

.๒ คุณธรรม จริยธรรม   

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและจารีตประเพณีของสังคม

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – โครงการที่รับผิดชอบ

         – สมุดบันทึกความดี

         – หลักฐานการให้บริการผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลการเรียน  พฤติกรรมของนักเรียน

         – บันทึกการให้คำปรึกษานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว

         – ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชนในงานสำคัญต่างๆ         

– ภาพกิจกรรมประเพณี / วัฒนธรรมท้องถิ่น

การประเมินหมวด ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

.๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – บันทึกการเข้าร่วมประชุมของสถานศึกษา

– บันทึกการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

         – บันทึกการให้คำปรึกษานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว

         – ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้

         – เกียรติบัตรการเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

         – บันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

         – หนังสือขอบคุณจากเพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ

         – รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู, วันไหว้ครู, วันสำคัญที่หน่วยงานราชการจัด

         – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

.๔ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– หนังสือเชิญเป็นวิทยากรท้องถิ่น

         – กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

         – การจัดกิจกรรมของนักเรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         – รูปภาพการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

         – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

.๕ จิตวิญญาณความเป็นครู      

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และสังคม

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – สมุดบันทึกความดี

         – หลักฐานการให้บริการผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน

         – บันทึกการให้คำปรึกษานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว

         – ศึกษาค้นคว้าโดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         – หลักฐานการเข้าร่วมประชุม

         – การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน

         – PLC

         – กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

         – ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชนในงานสำคัญต่างๆ

         – ภาพกิจกรรมประเพณี / วัฒนธรรมท้องถิ่น

         – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

.๖ จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู       

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยประพฤติปฏิบัติตนโดยมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้เรียน และวิชาชีพครู

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – บันทึกการสอน

         – กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียน

         – บันทึกการให้คำปรึกษานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว

         – ศึกษาค้นคว้าโดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          – การประชุม

         – การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน

         – PLC

         – กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

         – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอน

.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – แผนการจัดการเรียนรู้

         – การออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

         – กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียน

         – ผลงานนักเรียน

          – ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

การประเมินหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอน

.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริม    กระบวนการคิด

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – แผนการจัดการเรียนรู้

         – การออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

         – การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         – ตัวอย่างใบงาน/ใบความรู้

         – การพัฒนาสื่อการสอน

         – ผลงานนักเรียน

        – ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

การประเมินหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอน

.๔ การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเลือกหรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

– แผนการจัดการเรียนรู้

         – การออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

         – การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         – ตัวอย่างใบงาน/ใบความรู้

         – การพัฒนาสื่อการสอน

         – การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อบรม/สัมมนา ในหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง

         – ผลงานนักเรียน

         – ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         – การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

        – ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

การประเมินหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอน

.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – แผนการจัดการเรียนรู้

         – การออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

         – การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         – บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

         – ตัวอย่างใบงาน/ใบความรู้

         – การพัฒนาสื่อการสอน

         – การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อบรม/สัมมนา ในหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง

          – ผลงานนักเรียน

          – ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การประเมินหมวด ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน

.๑ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – การจัดบรรยากาศของห้องเรียน

         – แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

– ผลงานนักเรียน

         – ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความปลอดภัยและผู้เรียนมีความสุข

หมวด ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน

.๒ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน    

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

– มาตรการรักษาความปลอดภัย

         – คำสั่งมอบหมายงาน

         – ข้อมูลสารสนเทศในการดูแลและการให้คำปรึกษาผู้เรียน

         – กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

         – ภาพกิจกรรม

หมวด ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน

.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์     

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – แผนการจัดการเรียนรู้

         – โครงการ/กิจกรรม

– ผลงานนักเรียน

         – รายงานผลการปฏิบัติงาน

         – แฟ้มสะสมผลงาน

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

         – กิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธธรรม

         – กิจกรรมโฮมรูม

         – กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

         – ภาพกิจกรรม

หมวด ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

.๑ การทำงานเป็นทีม 

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม

และสามารถปฏิบัติตนในการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จ เพื่อเป้าหมายร่วมกัน

ในการพัฒนาสถานศึกษา

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – คำสั่งมอบหมายงาน/บันทึกข้อความ

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

         – หลักฐาน ยกย่อง ชมเชย เช่น จดหมายขอบคุณ เกียรติบัตร

         – ภาพกิจกรรม

หมวด ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

.๒ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจภาระงาน

ของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – คำสั่งมอบหมายงาน/บันทึกข้อความ

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

– แฟ้มสะสมผลงาน

       – หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม

– เกียรติบัตร/จดหมายขอบคุณ

         – ภาพกิจกรรม

หมวด ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

.๓ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – คำสั่งมอบหมายงาน/บันทึกข้อความ

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

– ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการชุมชน

       – แผ่นพับหรือเอกสารแนะนำ ใบความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ

– เกียรติบัตร/จดหมายขอบคุณ

– การเป็นวิทยากรให้ความรู้

      – ภาพกิจกรรม

หมวด ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

.๑ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาตนเอง

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – คำสั่งมอบหมายงาน/บันทึกข้อความ

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

         – การอบรมเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล

        – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทั

.๒ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาและ     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – คำสั่งมอบหมายงาน/บันทึกข้อความ

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

– การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         – แผ่นพับหรือเอกสารแนะนำ ใบความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเพื่อนร่วมงาน

        – มีความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

– เกียรติบัตร/จดหมายขอบคุณ

– การเป็นวิทยากรให้ความรู้

         – ภาพกิจกรรม

การประเมินหมวด ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

.๓ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร

>> วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาและ     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

>> เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน

         – คำสั่งมอบหมายงาน/บันทึกข้อความ

         – โครงการ/กิจกรรม

– บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา

– การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

         – แผ่นพับหรือเอกสารแนะนำ ใบความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน

        – มีความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการนำมาใช้ในการปรับปรุงระบบงานของโรงเรียน        

– มีความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

         – ภาพกิจกรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]