วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ ต้องการของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการแนะแนว ทั้งการแนะแนวผู้ปกครอง แนะแนวผู้เรียน และแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศและของโลก โดยปี ๒๕๖๐ กำหนดให้การ แนะแนวเป็นกลยุทธ์หนึ่งในยุทธศสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อ ๑๑.๓ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถ วางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสุม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากการพิจารณาวิธีการวัดความสนใจในอาชีพพบว่าวิธีการส่วนใหญ่การวัดความ สนใจในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเที่ยงค่อนค้างน้อยเนื่องจาก ประสบการณ์ยังน้อย ความสนใจสามารถเปลียนแปลงได้เสมอ

อย่างไรก็ตามความสนใจจะมีความ เที่ยงหรือความคงเส้นคงวาในระดับเด็กที่มีวัยที่โตขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน วิชาชีพตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดทำแบบวัดความสนใจ อาชีพ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๙ – ๖ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำนายหรือพยากรณ์อาชีพ ที่นักเรียนชอบหรือสนใจ และเป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งต่อในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ตลาดแรงงาน รวมไปถึงกระทรวงแรงงานในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ อาชีพในอนาคตของคนไทยกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ คร แนะแนว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบวัดความ สนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ -๖ นี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูรู้จักและ พัฒนาผู้เรียนให้มีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพตนเองอย่าง แท้จริงต่อไป

ดาวน์โหลด แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


Loading...