วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

บทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21

28 ก.พ. 2020
1211

บทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21 จากการเปลี่ยนแปลงหลากหลายทางสังคมในศตวรรษที่ 21 สิ่งแวดล้อมวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบชีวิตวิถีชีวิตสังคมและวิธีอาชีพของครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครูในยุคปัจจุบันได้มีบทบาทการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย คู่จึงต้องเป็นผู้พัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอ 

สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอน การอบรมนักเรียน ให้ตนเองเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ครูต้องรู้ความต้องการของผู้เรียนและผู้เรียนก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของครู

2. ครูต้องให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้รู้จักใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3. ครูต้องให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตและให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลครูให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือสื่อสารและการใช้ Social Media

4. ครูต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนครูเป็นผู้อำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง

5. การเรียนรู้ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆติดตามข่าวสารนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

6. ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้

7. ครูต้องทำการวิจัยวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน

8. ครูต้องมีบทบาทร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในการจัดการความรู้ของผู้เรียน

9. ครูต้องรักษาวินัยมีจรรยาบรรณ

10. ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของผู้เรียนต้องเป็นคนดีคนเก่งคนทันโลกครูมืออาชีพต้องมีบทบาทในการจัดความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจะเหมาะสมกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21


Loading...